"Gesundheitsausgabe" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Gesundheitsausgabezdravotnícke výdavky

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gesundheitsausgaben sind die Gesamtausgaben von Personen, die aus medizinischen Gründen reisen.Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú vymedzené ako celkové výdavky osôb cestujúcich zo zdravotných dôvodov.
Sonstige Privatreisen umfasst alle Privatreisen, die nicht unter Gesundheitsausgaben oder Bildungsausgaben verbucht werden.Iné súkromné cesty zahŕňajú všetky súkromné cesty nezahrnuté vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť alebo vo výdavkoch na vzdelanie.
Die Position Privatreisen ist in drei Unterpositionen untergliedert: Gesundheitsausgaben, Bildungsausgaben und Sonstige Privatreisen.Súkromné cesty sa rozdeľujú na tri položky: výdavky na zdravotnú starostlivosť, výdavky na vzdelanie a iné súkromné cesty).