"Gesetzgebung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Gesetzgebunglegislatíva

Beispieltexte mit "Gesetzgebung"

lokale Gesetzgebungmiestna legislatíva
Die GLÖZ-Standards werden in der nationalen Gesetzgebung definiert und in den Programmen näher ausgeführt.normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu sú vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a špecifikované v programoch,
Europäische Chemikalienagentur — Tätigkeiten im Bereich der Gesetzgebung zur Ein- und Ausfuhr gefährlicher ChemikalienEurópska chemická agentúra – Činnosti v oblasti právnych predpisov o dovoze a vývoze nebezpečných chemikálií
Verbesserung der Gesetzgebung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und Schaffung eines effektiven Geldwäschepräventionssystems.Zdokonaliť právne predpisy proti praniu špinavých peňazí a dokončiť zriadenie efektívneho systému na boj proti praniu špinavých peňazí.
Europäische Chemikalienagentur — Tätigkeiten im Bereich der Gesetzgebung zur Ein- und Ausfuhr gefährlicher Chemikalien — Beitrag zu Titel 3Európska chemická agentúra – Činnosti v oblasti právnych predpisov o dovoze a vývoze nebezpečných chemikálií – Príspevok pre hlavu 3

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Forstgesetzgebunglesnícka legislatíva
Antidumpinggesetzgebungantidumpingová legislatíva
Antitrustgesetzgebungantitrustová legislatíva
Gesetzgebungsverfahrenlegislatívny proces
Jagdgesetzgebungpredpisy pre lov
Gesetzgebungsprogramm (EU)legislatívny program (EÚ)
Besonderes Gesetzgebungsverfahrenmimoriadny legislatívny postup
übertragene Gesetzgebungsbefugnisdelegované zákonodarstvo
Ordentliches Gesetzgebungsverfahrenriadny legislatívny postup
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [2],konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom [2],
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3],konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom [3],
Die Kommission legt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh.
Der Bericht wird gegebenenfalls von Gesetzgebungsvorschlägen begleitet werden.Podľa potreby sa táto správa doplní legislatívnymi návrhmi.
Dieser Bericht kann gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet sein.Takáto správa môže byť prípadne doplnená legislatívnym návrhom.
Umsetzung der neuen Asylgesetzgebung, einschließlich Einrichtung eines Auffanglagers.Vykonávať nové právne predpisy v oblasti azylovej politiky vrátane zriadenia dočasného prijímacieho centra.
Weitere Verbesserung des Unternehmensumfelds Durchsetzung der verbesserten Handelsgesetzgebung.Ďalej zlepšiť podnikateľské prostredie Uplatňovať zlepšené obchodné právne predpisy.