"Gesellschaft" auf Slowakisch


Gesellschaftorganizácia


Beispieltexte mit "Gesellschaft"

stille Gesellschafttiché spoločenstvo
europäische Gesellschafteurópska spoločnosť
gemischtwirtschaftliche Gesellschaftspoločnosť so zmiešaným vlastníctvom
Gesellschaft ohne Gewinnzwecknezisková organizácia
Wissenschaft und GesellschaftVeda a spoločnosť
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsobčianskoprávne združenie
Gesellschaft mit beschränkter Haftungspoločnosť s ručením obmedzeným
Leben in der Gesellschaftspoločenský život
Satzung und Statuten der GesellschaftSpoločenská zmluva a stanovy
Externe Beratung und Engagement der GesellschaftExterné poradenstvo a zapojenie spoločnosti
V Wissenschaft mit der und für die GesellschaftV Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Externe Beratung und Einbeziehung der GesellschaftVonkajšie poradenstvo a zapojenie spoločnosti
Grundlegende Infrastruktur und Netze der Gesellschaft.Základná infraštruktúra a siete spoločnosti.
Unterstützung der Pionierarbeit für eine CO2-neutrale Gesellschaft.podpora snahy o dosiahnutie postuhlíkovej spoločnosti.
Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen,jej hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely;
gesellschaftsrechtlich als Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung;obchodného práva ako akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným;
Diese Bedrohungen könnten möglicherweise die inneren Fundamente unserer Gesellschaft erschüttern.Takéto hrozby by mohli ohroziť vnútorné základy našej spoločnosti.
Darunter: Oberste beherrschende Gesellschaft ist in einem anderen Land des Euro-Währungsgebiets ansässigZ toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny
Grundlagen für den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft durch Öko-InnovationUmožnenie prechodu k ekologickému hospodárstvu a spoločnosti prostredníctvom ekoinovácie
Diese Informationen könnten auf der Internetseite der börsennotierten Gesellschaft veröffentlicht werden.Takéto informácie by mali byť sprístupnené na internetovej stránke spoločnosti.
Die Vergütungserklärung sollte außerdem auf der Internetseite der börsennotierten Gesellschaft veröffentlicht werden.Zásady odmeňovania by mali byť tiež uverejnené na internetovej stránke registrovanej spoločnosti.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Versicherungsgesellschaftpoisťovacia spoločnosť
Gesellschaftsgründungzaloženie spoločnosti
Gesellschaftsrechtprávo obchodných spoločností
Treuhandgesellschaftzverenecká spoločnosť
Immobiliengesellschaftobchod s nehnuteľnosťami
gesellschaftliche Analysesociálna analýza
offene Handelsgesellschaftverejná obchodná spoločnosť
gemeinsame Tochtergesellschaftspoločná dcérska spoločnosť
Europäische AtomenergiegesellschaftEurópska spoločnosť pre atómovú energiu
boreale Waldgesellschaftenseverský les
mediterrane Waldgesellschaftenstredozemný les
Status der InvestmentgesellschaftŠtatút investičnej spoločnosti
Eigenvermögen der VerwaltungsgesellschaftVlastné aktíva správcovskej spoločnosti
Tochtergesellschaft = SPM-ServicegesellschaftDcérska spoločnosť = obslužná spoločnosť SPM
Tochtergesellschaft = SPM-BetriebsgesellschaftDcérska spoločnosť = prevádzková spoločnosť SPM
Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenles mierneho pásma
Hauptverwaltungen und HoldinggesellschaftenÚstredia a holdingové spoločnosti
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,investície do spoločností s rizikovým kapitálom;
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft,materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti;
SCHWERPUNKT "Gesellschaftliche herausforderungen"PRIORITA „Spoločenské výzvy“
gesellschaftliche Herausforderungen: 29679 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.spoločenské výzvy – 29679 miliónov EUR v bežných cenách.
gesellschaftliche Rolle des Sports, wirtschaftliche Dimension des Sports und Organisation des Sports.spoločenská úloha športu, hospodársky rozmer športu a organizácia športu.
UNTERNEHMEN UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTPODNIKY A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
Typische Merkmale einer InvestmentgesellschaftTypické vlastnosti investičnej spoločnosti
EINZELPERSONEN, HAUSHALTE UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTJEDNOTLIVCI, DOMÁCNOSTI A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ
Die Besteuerung des Eigenvermögens der VerwaltungsgesellschaftZdaňovanie vlastných aktív správcovskej spoločnosti
Weiterentwicklung von Wissenschaft, Technologie, Innovation, Wirtschaft und GesellschaftVyvíjajúci sa charakter vedy, techniky, inovácie, ekonomík a spoločnosti
Förderung der Zusammenarbeit unter den Wirtschaftsbeteiligten und der BürgergesellschaftPodpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti
B85L Zur Erfüllung der in Paragraph B85K(a) genannten Anforderung sollte eine InvestmentgesellschaftB85L S cieľom splniť požiadavku v odseku B85K písm. a) investičná spoločnosť:
Tochtergesellschaft von LLC Triple.Pobočka LLC Triple.
Investmentgesellschaft Ein Unternehmen, dasinvestičná spoločnosť Účtovná jednotka, ktorá:
Titel 09: Informationsgesellschaft und MedienHlava 09: Informačná spoločnosť a médiá
Zweckgesellschaften und gebietsfremde EinheitenÚčelovo zriadené jednotky a nerezidentské jednotky
in Gesellschaftsform (als Investmentgesellschaft);obchodného práva ako investičná spoločnosť;
den Marktanteil der einzelnen Muttergesellschaften.trhový podiel každej materskej spoločnosti.
die Mutterfinanzholdinggesellschaft oder ihre Tochterunternehmen,materskej finančnej holdingovej spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností;