"Frankreich" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

FrankreichFrancúzsko

Beispieltexte mit "Frankreich"

Frankreich nahm am 18. Januar 2011 zum Eröffnungsbeschluss Stellung.Francúzsko predložilo 18. januára 2011 svoje pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania.
Frankreich testet die Kommunikation zwischen dem C.SIS und dem Konverter.Francúzsko otestuje komunikáciu medzi C.SIS a prevodníkom.
Frankreich stellt erforderlichenfalls Daten für Testzwecke zur Verfügung.Francúzsko v prípade potreby na tento účel sprístupní údaje.
Frankreich hat neue Beweise für weitere unverzichtbare Anwendungen vorlegt.Francúzsko predložilo nový dôkaz preukazujúci potrebu pre ďalšie nevyhnutné používanie.
Frankreich hat die Befischung dieses Bestands ab dem 11. September 2004 verboten.Francúzsko zakázalo loviť tieto zásoby od 11. septembra 2004.
Frankreich legte am 14. Dezember 2011 einen Änderungsentwurf zu seiner Erstanmeldung vor.Dňa 14. decembra 2011 Francúzsko predložilo návrh zmeny svojho pôvodného oznámenia.
Frankreich trifft die erforderlichen Maßnahmen für die Durchführung dieses Aktionsplans."Francúzsko prijme všetky potrebné opatrenia na vykonávanie tohto akčného plánu.“.
Zusätzliche Fangtage für FrankreichDodatočné dni rybolovu pre Francúzsko
Finanzierung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in FrankreichFinancovanie verejných zdravotníckych zariadení vo Francúzsku
PCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und FrankreichPCI Prepojovacie vedenie so spätným tokom medzi Švajčiarskom a Francúzskom
Zu diesem Geschäftsbereich gehört auch die Bodenkreditanstalt DMA in Frankreich.Táto činnosť zahŕňala aj francúzsku spoločnosť DMA poskytujúcu hypotekárne úvery.
Die Gebietskörperschaften sind somit die Hauptakteure beim Erhalt und beim Ausbau der Infrastruktur in Frankreich.Miestne orgány sú teda kľúčovými hráčmi pre udržanie a rozvoj infraštruktúry vo Francúzsku.
Ausgestellt in Frankreich bis zum 31.12.1954Vydávaný vo Francúzsku do 31.12.1954
Dexia S.A., Etablissement Stable Frankreich BelgienDexia S.A., Etablissement Stable France Belgique
Diese Formel sollte somit in Frankreich zugelassen werden.Tento vzorec by sa preto mal vo Francúzsku schváliť.
In diesem Verband ist Frankreich durch France Galop vertreten.France Galop zastupuje v tejto federácii Francúzsko.
die Frankreich zugunsten der Pferderennveranstalter durchzuführen plantktorú Francúzsko zamýšľa poskytnúť dostihovým spoločnostiam
Dieser Aktionsplan ist Gegenstand eines Dialogs zwischen Frankreich und der Kommission.Tento akčný plán je predmetom dialógu medzi Francúzskom a Komisiou.
Ausbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und LuxemburgRozvoj prepojovacích vedení medzi Holandskom, Belgickom, Francúzskom a Luxemburskom

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Centre (Frankreich)Centre (Francúzsko)
Regionen Frankreichsfrancúzske regióny
Frankreich nahm am 4. April 2011 zu den Stellungnahmen der Beteiligten Stellung.Francúzsko poslalo 4. apríla 2011 svoje stanovisko k pripomienkam zainteresovaných strán.
Frankreich legte am 4. April 2011 seine Stellungnahme zu den Äußerungen der Beteiligten vor.Francúzsko predložilo 4. apríla 2011 svoje stanovisko k pripomienkam zainteresovaných strán.
Frankreich hat die vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Daten bewertet und einen Zusatzbericht erstellt.Francúzsko vyhodnotilo doplňujúce údaje predložené žiadateľom a vypracovalo dodatočnú správu.
Frankreich und die Niederlande konnten innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Monaten eine Einigung erzielen.Francúzsko a Holandsko v stanovenej lehote šiestich mesiacov dospeli k dohode.
Frankreich unterrichtet die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über derartige Genehmigungen.Akékoľvek takéto povolenie Francúzsko bezodkladne oznámi Komisii a ostatným členským štátom.
Frankreich stellt gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen das C.SIS zur Verfügung und betreibt das C.SIS.Francúzsko v súlade s ustanoveniami Schengenského dohovoru sprístupňuje a prevádzkuje C.SIS.
Frankreich hat sich für eine duale Finanzierung entschieden, bestehend aus öffentlichen Mitteln und Mitteln aus kommerzieller Tätigkeit.Francúzske orgány zvolili kombinované financovanie, spočívajúce na štátnych a zároveň na komerčných zdrojoch.
Bidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/FrankreichObojsmerné toky medzi Talianskom, Švajčiarskom, Nemeckom a Belgickom/Francúzskom
auf Antrag Frankreichs und des Vereinigten Königreichs,so zreteľom na žiadosti, ktoré predložilo Francúzsko a Spojené kráľovstvo,
Rechtsache C-482/99, Frankreich/Kommission, Slg. 2002, I-4397.Vec C-482/99 Francúzsko proti Komisii, Zb.2002, s. I-4397.
Küstengewässer frankreichs und der überseeischen departementsPobrežné vody francúzska a zámorských departamentov
in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Rumunsko a Česká republika;
Nach dem Teil betreffend Frankreich wird folgender Teil betreffend Grönland eingefügt:za časť týkajúcu sa Francúzska sa musí doplniť táto časť týkajúca sa Grónska:
In Frankreich werden staatliche Rundfunkanstalten in der Regel über Gebühren finanziert.Koncesionársky poplatok predstavuje bežný spôsob štátneho financovania francúzskych verejnoprávnych televízií.
Ausgenommen Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und das Vereinigte Königreich.Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.