"Fortbildung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Fortbildungpriebežné vzdelávanie

Beispieltexte mit "Fortbildung"

Unterstützung von Wissensmanagement sowie Aus- und Fortbildungposilňovanie riadenia poznatkov, vzdelávania a odbornej prípravy
Aus- und Fortbildung der Bediensteten der maßgeblichen Behörden, einschließlich Sprachausbildung,vzdelávanie a odbornú prípravu personálu príslušných orgánov vrátane jazykovej prípravy,
Unterstützung und Fortbildung in Bezug auf Fischereibetriebsführung für die Mitglieder der Erzeugerorganisation;poskytovanie pomoci a odbornej prípravy členom organizácie výrobcov v oblasti riadenia podnikania v sektore rybolovu,
Unterstützung und Fortbildung in Bezug auf Aquakulturbetriebsführung für die Mitglieder der Erzeugerorganisation;poskytovanie pomoci a odbornej prípravy členom organizácie výrobcov v oblasti riadenia podnikania v odvetví akvakultúry,
Die Mitgliedstaaten nehmen den von der Kommission präzisierten Inhalt in die Aus- und Fortbildung der Kontrolleure auf.Členské štáty zahrnú obsah špecifikovaný Komisiou do odbornej prípravy kontrolných úradníkov.
Unterstützung und Fortbildung zur Förderung nachhaltiger Aquakulturverfahren für die Mitglieder der Erzeugerorganisation;poskytovanie pomoci a odbornej prípravy členom organizácie výrobcov v oblasti podpory udržateľných akvakultúrnych postupov,
Verankerung des Rechts auf berufliche Grundausbildung und Fortbildung für Richter und Staatsanwälte im Status der Richter.Zabezpečiť, aby právo na základné a odborné vzdelávanie sudcov a prokurátorov bolo garantované v štatúte sudcov.
Bereitstellung von Unterstützung und Fortbildung in Bezug auf Vermarktungstechniken für die Mitglieder der Erzeugerorganisation;poskytovanie pomoci a odbornej prípravy členom organizácie výrobcov v oblasti metód uvádzania na trh,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Spezifische Durchführungsbestimmungen für gemeinsame FortbildungsmaßnahmenOsobitné vykonávacie ustanovenia pre spoločné činnosti v oblasti odbornej prípravy
Verstärkung der Anstrengungen für den Aufbau eines modernen Aus- und Fortbildungssystems.Podporiť úsilie o vybudovanie moderného systému odborného vzdelávania a prípravy.
Auch gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen sollten im Rahmen von Fiscalis 2020 durchgeführt werden.V rámci programu Fiscalis 2020 by sa mali vykonávať aj činnosti zamerané na spoločnú odbornú prípravu.
die Anzahl der unter Nutzung des gemeinsamen Fortbildungsmaterials der Union geschulten Beamten,počtu úradníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu pomocou spoločných materiálov odbornej prípravy Únie;
gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse im Zollwesen.spoločné akcie v oblasti odbornej prípravy na podporu potrebných odborných zručností a znalostí súvisiacich s colníctvom.
gemeinsam entwickelte Fortbildungsmaßnahmen zur Unterstützung der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse im Steuerbereich.spoločne pripravené akcie v oblasti odbornej prípravy na podporu potrebných odborných zručností a znalostí súvisiacich s daňami.
Im Interesse der Qualität der Anmeldungen ist die Überwachungsbehörde auch bestrebt, Anfragen der EFTA-Staaten auf Fortbildungsveranstaltungen nachzukommen.S cieľom zvýšiť kvalitu notifikácií sa dozorný úrad bude usilovať, aby splnil žiadosti štátov EZVO o školenia.