"Forschungsstelle" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Forschungsstellevýskumné pracovisko

Beispieltexte mit "Forschungsstelle"

Gemeinsame ForschungsstelleSpoločné výskumné centrum
Artikel 183 Gemeinsame ForschungsstelleČlánok 183 Spoločné výskumné centrum
Horizont 2020 unterstützt auch die direkten Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle.Program Horizont 2020 podporuje aj priame opatrenia Spoločného výskumného centra.
Es erfolgt eine Koordinierung mit den direkten Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle.Bude sa vykonávať koordinácia s priamymi opatreniami Spoločného výskumného centra.
Eingeführt von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) und der Generaldirektion Umwelt (GD ENV).Zriadený spoločným výskumným centrom (JRC) a generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie (GR ENV).
Direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle außerhalb des Nuklearbereichs: 1902,6 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.Nejadrové priame opatrenia Spoločného výskumného centra, 1902,6 miliónov EUR v bežných cenách.