"Finanzinstrument" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Finanzinstrumentfinančný nástroj

Beispieltexte mit "Finanzinstrument"

Finanzinstrument der EUfinančný nástroj EÚ
Derivaten, deren einziges Basisinstrument ein an einem Handelsplatz gehandeltes Finanzinstrument ist.deriváty, ktorých jediným podkladovým aktívom je finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste.
Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf dasselbe Finanzinstrument dürfen gegeneinander aufgerechnet werden.Pozície možno vzájomne započítavať, keď sa dlhé a krátke pozície týkajú toho istého finančného nástroja.
Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument gezahlten Programmbeiträge, aufgeschlüsselt nach Priorität oder Maßnahme;celkovú sumu programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia;
Ein Unternehmen erhält stetig Marktdaten von demselben Markt, an dem das Finanzinstrument aufgelegt oder erworben wurde.Jednotka získava trhové údaje z toho istého trhu, na ktorom nástroj vznikol, alebo na ktorom došlo ku kúpe nástroja.
Wenn kein aktiver Markt für ein Finanzinstrument besteht, bestimmt ein Unternehmen den beizulegenden Zeitwert mithilfe einer Bewertungsmethode.Ak trh pre finančný nástroj nie je trhom aktívnym, jednotka stanoví reálnu hodnotu pomocou techniky oceňovania.
einen eigenständigen Vermögenswert oder eine eigenständige Schuld (z.B. ein Finanzinstrument oder ein nicht finanzieller Vermögenswert), odersamostatné aktívum alebo záväzok (napr. finančný nástroj alebo nefinančné aktívum), alebo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Einsatz von FinanzinstrumentenVykonávanie finančných nástrojov
Finanzinstrumente: Ansatz und BewertungFinančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie
Finanzinstrumente sind keine Großprojekte.Finančné nástroje sa nepovažujú za veľké projekty.
Finanzinstrumente, die keine Finanzderivate sindFinančné nástroje, ktoré nie sú zahrnuté vo finančných derivátoch
Finanzinstrumente: Angaben (geändert im Oktober 2009)Finančné nástroje: zverejnenia (v znení zmien a doplnení z októbra 2009)
Finanzinstrumente (in der im November 2009 veröffentlichten Fassung)Finančné nástroje (v znení vydanom v novembri 2009)
Finanzinstrumente: Darstellung (in der im September 2010 geänderten Fassung)Finančné nástroje: prezentácia (v znení zmenenom a doplnenom v septembri 2010)
Finanzinstrumente dürfen nicht zur Vorfinanzierung von Zuschüssen verwendet werden.Finančné nástroje sa nevyužívajú na zálohové platby grantov.
IFRS 7 Finanzinstrumente: AngabenIFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia
C. Finanzinstrumente für WachstumC. Finančné nástroje pre rast
IAS 32 Finanzinstrumente: DarstellungIAS 32 Finančné nástroje: prezentácia
folgenden nicht derivativen Finanzinstrumenten:tieto nederivátové finančné nástroje:
Verwaltung und Kontrolle von FinanzinstrumentenRiadenie a kontrola finančných nástrojov
die Kategorien der geclearten Finanzinstrumente;triedy zúčtovávaných finančných nástrojov;
Gilt für Ratings strukturierter Finanzinstrumente.Týka sa ratingov štruktúrovaných finančných produktov.