"Finanzierung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Finanzierungfinancovanie

Beispieltexte mit "Finanzierung"

ergänzende Finanzierungdoplnkové financovanie
kurzfristige Finanzierungkrátkodobé financovanie
langfristige Finanzierungdlhodobé financovanie
mittelfristige Finanzierungstrednodobé financovanie
einzelstaatliche Finanzierungnárodné financovanie
Finanzierung der EUfinancovanie EÚ
Finanzierung der Hilfefinancovanie pomoci
Finanzierung der Industriefinancovanie priemyslu
Finanzierung der Ausfuhrenfinancovanie vývozu
Finanzierung des Haushaltsfinancovanie rozpočtu
Formen der FinanzierungDruhy zásahov
sehr kurzfristige Finanzierungveľmi krátkodobé financovanie
Zusätzliche nationale FinanzierungDoplnkové vnútroštátne financovanie
Finanzierung der Programme Galileo und EGNOSFinancovanie programov Galileo a EGNOS
Finanzierung zulasten verschiedener HaushaltslinienFinancovanie zo samostatných rozpočtových riadkov
Finanzierung von Normungsorganisationen durch die UnionFinancovanie normalizačných organizácií Úniou
Finanzierung anderer europäischer Organisationen durch die UnionFinancovanie ďalších európskych organizácií Úniou
Finanzierung von ergänzenden nationalen Direktzahlungen in KroatienFinancovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko
Finanzierung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in FrankreichFinancovanie verejných zdravotníckych zariadení vo Francúzsku
Finanzierung des endgültigen VK-Korrekturbetrags für 2009 (Kapitel 3 5)Financovanie konečnej sumy korekcie pre Spojené kráľovstvo za rok 2009 (kapitola 3 5)
Umfang und Art der FinanzierungRozsah a metódy financovania
Form der Beihilfe und FinanzierungForma pomoci a prostriedky financovania
Nationale Programme und FinanzierungVnútroštátne programy a financovanie
Thematische Abschnitte und FinanzierungTematické sekcie a financovanie
sie entwickeln Strategien für eine tragfähige Finanzierung."vypracujú stratégie pre finančnú udržateľnosť.“.
System zur Finanzierung der EUsystém financovania EÚ
Arbeitsweise und Finanzierung der BeiräteFungovanie a financovanie poradných rád
Beitrag zur Finanzierung von GroßprojektenPríspevok na financovanie veľkých projektov
Fonds für die Finanzierung der AgrarausgabenFondy financovania poľnohospodárskych výdavkov
Formen der Finanzierung und FinanzbestimmungenFormy financovania a všeobecné finančné ustanovenia
Staatliche Finanzierung wirtschaftlicher TätigkeitenVerejné financovanie hospodárskych činností
Staatliche Finanzierung nichtwirtschaftlicher TätigkeitenVerejné financovanie nehospodárskych činností

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Ausgleichsfinanzierungkompenzačné financovanie
Parteienfinanzierungfinancovanie strany
Wahlkampffinanzierungfinancovanie volieb
Finanzierungsartmetóda financovania
Finanzierungsplanplán financovania
öffentliche Finanzierungverejné financovanie
Finanzierungskonten — jährlichFinančné účty podľa sektorov (transakcie) – ročne
Finanzierungen für Sozialunternehmen.financovanie sociálnych podnikov.
Finanzierungssaldo (aus Kapitalbilanz)Čisté pôžičky poskytnuté (+) / prijaté (–) (z finančného účtu)
Finanzierungsleasinggeschäfte mit DrittenFinančný lízing poskytnutý tretím osobám
FINANZIERUNGSBEDINGUNGEN FÜR EXPORTKREDITEFINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY
Zugang zur RisikofinanzierungPrístup k prostriedkom rizikového financovania
Aufschlüsselung der EU-Finanzierungrozdelenie finančných prostriedkov EÚ
Koordinierung der Finanzierungenkoordinácia financovania
Anpassung der KofinanzierungssätzeZmena mier spolufinancovania
Arten von FinanzierungsinstrumentenTypy finančných nástrojov
Die Finanzierungsinstrumente umfassenFinančné nástroje pozostávajú z:
BEDINGUNGEN FÜR PROJEKTFINANZIERUNGSGESCHÄFTEPODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA OPERÁCIE PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA
Finanzierungssaldo (B.9) — jährlichčisté pôžičky poskytnuté/prijaté (B.9) – ročne
Finanzierungsfazilität für Naturkapital [7]Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF) [7]
Finanzierungssaldo (B.9) — vierteljährlichčisté pôžičky poskytnuté/čisté pôžičky prijaté (B.9) – štvrťročne
Finanzierungssaldo der gesamten VolkswirtschaftČisté pôžičky poskytnuté ca la (+) alebo prijaté (–) za celú ekonomiku
Finanzierungsfazilität für Naturkapital (NCFF)Nástroj na financovanie prírodného kapitálu (NCFF)
Finanzierungsbeschränkungen für bestimmte Unternehmen;obmedzenia financovania určitých podnikov,
Finanzierungsbedingungen für die öffentliche ExportkreditunterstützungFinančné podmienky štátnej podpory vývozných úverov
Pauschalbeträge, Einheitskosten und PauschalfinanzierungJednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie
Artikel 124 Pauschalbeträge, Einheitskosten und PauschalfinanzierungČlánok 124 Jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie
D. Schutz neuer FinanzierungsmöglichkeitenD. Ochrana nového financovania
die Dotierung des Finanzierungsinstruments;suma vyčlenená na finančný nástroj;
Kombination mit anderen FinanzierungsquellenKombinovanie s inými zdrojmi financovania
der entsprechenden nationalen Kofinanzierung.zodpovedajúcej sumy národného spolufinancovania.
die Finanzierungsfazilität für Naturkapital.nástroj na financovanie prírodného kapitálu (Natural Capital Financing Facility).
Garantieregelungen für Schiffsfinanzierungen [22];záručné schémy na financovanie lodného staviteľstva [22];
Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen,Medzinárodný finančný nástroj na imunizáciu;