"FAO" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
FAOFAO

Beispieltexte mit "FAO"

Gebiet FAO 58.5.2 Antarktis [1](ANI/F5852.)Zóna FAO 58.5.2 Antarktída [1](ANI/F5852.)
Fanggerätcode gemäß der internationalen statistischen Standardklassifizierung von Fischfanggeräten der FAO („International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear“)Kód výstroja podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO
Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfGemeinsames Programm von FAO und WHO zur Aufstellung von Lebensmittelstandards, Codex-Alimentarius-Kommission.Správy Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov sú dostupné na stránke:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.Spoločný FAO/WHO program pre potravinové normy Komisie Codex Alimentarius.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Horizontsymbolik nach FAO-Klassifikation (FAOHorizonNotationType)Typ zápisu horizontu podľa FAO (FAOHorizonNotationType)
Spalte 4 (JECFA-Nr.): Die Nummer des gemeinsamen FAO/WHO-Sachverständigenausschusses für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA)stĺpec 4 (číslo JECFA): číslo spoločného výboru expertov FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (JEFCA);
Boolescher Wert, der anzeigt, ob die Horizontnotation nach der FAO-Klassifikation die ursprüngliche Notation zur Beschreibung des Horizonts war.Booleova hodnota na označenie, či zápis horizontu FAO bol pôvodný zápis, ktorým sa opisuje horizont.
Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission.Správy Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov sú dostupné na stránke:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf.Spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy Výboru pre potravinový kódex.