"Ethik" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Ethiketika

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bioethikbioetika
Ethikprüfungen durch.Komisia systematicky vykonáva etické preskúmanie návrhov, v ktorých sa nastoľujú etické otázky.
ethik und der Integrität sowie die ihnen zuerkannten Rechte.kódex správania, najmä pokiaľ ide o etické zásady a bezúhonnosť, ktorý musia zamestnanci dodržiavať a práva, ktoré požívajú.