"Estland" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
EstlandEstónsko

Beispieltexte mit "Estland"

Estland ergreift die Maßnahmen, die notwendig sind, um die Öffnung seines Strommarktes zu gewährleisten.Estónsko prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie otvorenia svojho trhu s elektrickou energiou.
Estland wird der Kommission jährlich die Verbrauchsschwellen mitteilen, die die Endverbraucher berechtigen, als zugelassene Kunden behandelt zu werden.“Estónsko každý rok oznámi Komisii limitné hodnoty spotreby, rozširujúce splnenie podmienok pre konečných spotrebiteľov.“85
zur Änderung der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anwendung bestimmter Vorschriften auf Estlandktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých ustanovení v Estónsku
Ausgestellt in Estland seit dem 8.9.2008Vydávaný v Estónsku od 8.9.2008
Ausgestellt in Estland vom 1.10.2004 bis zum 7.9.2008Vydávaný v Estónsku od 1.10.2004 do 7.9.2008
der Republik Estland am elften Dezember zweitausenddrei;Estónskou republikou jedenásteho decembra v roku dvetisíc tri,
Verbindungsleitung Estland — Finnland ‚Balticconnector‘ undPrepojovacie vedenie medzi Estónskom a Fínskom ‚Balticconnector‘ a
Um einer Fehlqualifizierung vorzubeugen, sollte Estland den Zugang aller Arbeitnehmer, insbesondere der Geringqualifizierten, zur Weiterbildung erleichtern.s ohľadom na nebezpečenstvo nezrovnalostí musí mať Estónsko odvahu zlepšiť prístup k odbornej príprave pre všetkých zamestnancov, a to najmä pre nízko kvalifikovaných pracovníkov.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Festlandsockelpevninský šelf
NordestlandSeverné Estónsko
WestestlandZápadné Estónsko
MittelestlandStredné Estónsko
NordostestlandSeverovýchodné Estónsko
Regionen Estlandsestónske regióny
Fernleitung von Zypern (offshore) über Kreta zum griechischen FestlandPlynovod z príbrežných oblastí Cypru do pevninského Grécka cez Krétu
Rand des schottischen Festlandsockelsokraj škótskeho kontinentálneho šelfu:
PCI Estland/Lettland/Litauen, synchrone Anbindung an die kontinentaleuropäischen NetzePCI Synchrónne prepojenie Estónska, Lotyšska a Litvy s kontinentálnymi európskymi sieťami
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf em europäischen Festland) auf SilikatbödenDruhovo bohaté psicové (Nardus spp.) travinno-bylinné porasty na silikátovom substráte v horských oblastiach (a podhorských oblastiach kontinentálnej Európy)
Ölschiefer ist daher für die Versorgungssicherheit Estlands von großer strategischer Bedeutung.Preto má veľký strategický význam pre zabezpečenie dodávok v Estónsku.
Flugbetrieb auf dem Festland in der Nacht mit Ausnahme von HHO-Flugbetrieb an einem HEMS-Einsatzort.nočnú prevádzku nad pevninou s výnimkou prevádzky HHO na mieste prevádzky vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby (HEMS).
Die nordische Strombörse von Nord Pool umfasst derzeit die Strommärkte Norwegens, Schwedens, Dänemarks, Finnlands und Estlands.Severská burza s elektrickou energiou spoločnosti Nord Pool v súčasnosti zahŕňa veľkoobchodné trhy s elektrickou energiou v Nórsku, Švédsku, Dánsku, vo Fínsku a v Estónsku.
Überflutung von gewöhnlich trockenem Land (Festland) oder zeitweilige Bedeckung von normalerweise trockenliegenden Bodenflächen mit Wasser.Proces zaplavenia zvyčajne suchej (vystupujúcej) zeme alebo dočasné pokrytie vodou zeme, ktorá normálne nie je pokrytá vodou.