"Ernährung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Ernährungvýživa

Beispieltexte mit "Ernährung"

menschliche Ernährungľudská výživa
Ernährung der HerdeObživa stáda
Ausgabe für Ernährungvýdavky na potraviny
Getreide für die menschliche Ernährungpotravinárske obilniny
Tagesration für gewichtskontrollierende ErnährungCelková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti
Nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Agrar- und Lebensmittelsektor für sichere und gesunde ErnährungUdržateľný a konkurencieschopný agropotravinársky sektor pre bezpečné a zdravé stravovanie
zur Änderung der Richtlinie 2001/113/EG über Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Maronenkrem für die menschliche Ernährungktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/113/ES vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré, určené na ľudskú spotrebu
Das Erzeugnis ist zur menschlichen Ernährung geeignet.Výrobok je vhodný na ľudskú konzumáciu.
Die Erzeugnisse sind zur menschlichen Ernährung bestimmt.Produkt je určený na ľudskú konzumáciu.
menschliche Ernährung im Zusammenhang mit dem Lebensmittelrecht,výživa ľudí vo vzťahu k právnym predpisom o potravinách,
Zubereitungen zur Ernährung von Kindern, in Aufmachungen für den EinzelverkaufPrípravky na výživu detí, v balení na predaj v malom
Lebensmittel für eine besondere Ernährung gemäß der Richtlinie 2009/39/EG [1]Potraviny určené na osobitné výživové účely v zmysle vymedzenia v smernici 2009/39/ES [1]
Die Ernährung kann durch natürliche Futterpflanzen und Kräuter ergänzt werden.Doplnkové spásanie prírodného krmiva a voľne rastúcich rastlín je povolené.
Entwicklung von Zertifizierungsverfahren, unter anderem in den Bereichen Ernährung und Qualität;rozvoj certifikačných procesov okrem iného v oblasti výživy a kvality,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Ernährungsgewohnheitstravovacie návyky
Tierernährungvýživa zvierat
Ernährungshygienehygiena potravín
Fehlernährungnesprávna výživa
Ernährungspolitikpotravinová politika
Landwirtschafts- und Ernährungssektorpoľnohospodársko-potravinársky sektor
Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und limnologische Forschung und BiowirtschaftPotravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský, námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Zur Tierernährung bestimmte ErzeugnisseProdukty určené na kŕmenie zvierat
Zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse (1)Produkty určené na kŕmenie zvierat (1)
Schlussfolgerung der ernährungsphysiologischen BewertungZáver z posúdenia nutričných hodnôt
Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und gesunde Ernährung;kvality potravín, bezpečnosti potravín a zdravej výživy;
Installation von Maschinen für das Ernährungsgewerbe und die TabakverarbeitungInštalácia strojov a zariadení na spracovanie jedál, nápojov a tabaku
Aufnahme einer Kategorie von Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung.doplnenie kategórie látok s výživovým alebo fyziologickým účinkom.
Dreißig bis vierzig Lebensmittel bilden die wichtigsten Ernährungsbestandteile in der Union.Hlavné zložky stravy v Únii tvorí tridsať až štyridsať potravín.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System