"Entwicklungsbank" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Entwicklungsbankrozvojová banka

Beispieltexte mit "Entwicklungsbank"

Asiatische EntwicklungsbankÁzijská rozvojová banka
Karibische EntwicklungsbankKaribská rozvojová banka
Afrikanische EntwicklungsbankAfrická rozvojová banka
Interamerikanische EntwicklungsbankMedziamerická rozvojová banka
Entwicklungsbank des Europarates,Rozvojová banka Rady Európy;
Beihilfen zugunsten der EntwicklungsbankPomoc v prospech banky pre rozvoj
Geschäftstätigkeit der neuen EntwicklungsbankČinnosti novej banky pre rozvoj
Bewertung in Bezug auf DMA als EntwicklungsbankPosúdenie týkajúce sa DMA ako banky pre rozvoj
Aufbau der zukünftigen Entwicklungsbank unter Einbeziehung von DMAŠtruktúra budúceho vývoja banky pre rozvoj vrátane spoločnosti DMA
Die Kommission muss herausfinden, ob die Beihilfe zugunsten der Entwicklungsbank mit dem Binnenmarkt vereinbar ist.Komisia musí stanoviť, či je pomoc poskytnutá v prospech banky pre rozvoj zlučiteľná s vnútorným trhom.
Die Entwicklungsbank nimmt weder Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder vom Publikum entgegen, noch vergibt sie direkte Kredite.Inštitúcia nebude prijímať vklady ani iné splatné finančné prostriedky od verejnosti, ani sa nebude zapájať do priameho poskytovania úverov.
Nach Auffassung der Kommission liegen Beihilfen zugunsten der Entwicklungsbank vor, in deren Rahmen DMA ihr Geschäft betreiben wird:Komisia sa domnieva, že došlo k pomoci v prospech banky pre rozvoj, v rámci ktorej bude spoločnosť DMA vykonávať svoje činnosti:
Die Entwicklungsbank soll im Sinne des Gemeinwohls Finanzierungen an Gebietskörperschaften und öffentliche Krankenhäuser in Frankreich vergeben.Cieľom banky pre rozvoj je zabezpečiť financovanie francúzskych miestnych orgánov a francúzskych verejných nemocníc a tým prispieť k spoločnému záujmu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Risikopositionen gegenüber multilateralen EntwicklungsbankenExpozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám
Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken,expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám;
Bewertung von DMA als Entwicklungsbank, die eine Umstrukturierungsbeihilfe erhältPosúdenie DMA ako banky pre rozvoj, ktorá je prijímateľom pomoci na účely reštrukturalizácie
die Zusage einer Rekapitalisierung von NEC und DMA (zugunsten dieser Teilunternehmen der neuen Entwicklungsbank),záväzok na rekapitalizáciu spoločností NEC a DMA (v prospech týchto subjektov novej banky pre rozvoj);
Risikopositionen gegenüber den folgenden multilateralen Entwicklungsbanken wird ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen:Riziková váha 0 % sa priradí expozíciám voči týmto multilaterálnym rozvojovým bankám: