"Empfehlung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Empfehlungodporúčanie

Beispieltexte mit "Empfehlung"

Empfehlung EGodporúčanie ES
Empfehlung EAGodporúčanie ESAE
Empfehlung (EU)odporúčanie (EÚ)
Empfehlung EGKSodporúčanie ESUO
Empfehlung für den GangwechselOdporúčania o zmene prevodových stupňov
Empfehlung Nr. 1/2013 des Assoziationsrats EU-MarokkoOdporúčanie asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2013
Empfehlung des Gemischten Ausschusses EU-Palästinensische BehördeOdporúčanie Spoločného výboru EÚ a Palestínskej samosprávy
Die Stellen dieser Löcher sind nur eine Empfehlung.Tieto polohy otvorov sú iba odporúčané.
Sie übermittelt dem Antragsteller eine Kopie der Empfehlung.Kópiu svojho odporúčania poskytne žiadateľovi.
auf Empfehlung des Vorsitzes,so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,
Diese Empfehlung sieht Mindeststandards fürV tomto odporúčaní sa uvádzajú minimálne normy, pokiaľ ide o:
Deutschland ist dieser Empfehlung nicht gefolgt.Nemecko však podľa tohto odporúčania nekonalo.
Die Empfehlung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.Odporúčanie je určené všetkým členským štátom.
Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.Toto odporúčanie je určené členským štátom.
Der EU-Militärausschuss hat diese Empfehlung unterstützt.Vojenský výbor EÚ toto odporúčanie podporil.
Diese Empfehlung wurde von der Finanzaufsichtsbehörde befürwortet.Toto odporúčanie podporil aj Úrad pre finančný dohľad.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Empfehlungen des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB)Odporúčania Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB)
Empfehlungen für die Wartung und Bedienung von Produkten,odporúčanie týkajúce sa údržby a používania produktu;
Empfehlungen bezüglich der gegenseitigen Anerkennung von Zeugnissen;odporúčaní týkajúcich sa vzájomného uznávania osvedčení;
Empfehlungen für die regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung von Belüftern.odporúčanie týkajúce sa pravidelného a správneho servisu prevzdušňovačov.
Empfehlungen bezüglich ausländischer Direktinvestitionstransaktionen einschließlich des verbundenen Vermögenseinkommens und Beständen [2]Odporúčania týkajúce sa transakcií s priamymi zahraničnými investíciami, vrátane súvisiacich výnosov a pozícií [2]
Hierzu spricht er Empfehlungen aus.Na tieto účely vydáva odporúčania.
Öl nachfüllen (Öl siehe Empfehlung)Olie bijvullen (olie zie aanbeveling)
gegebenenfalls Empfehlungen für Verbesserungen;v prípade potreby odporúčania na zlepšenia;
der Normenempfehlungen der internationalen Gremien;štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;
Folgemaßnahmen der Entlastungsempfehlungen für 2010Následné kroky v súvislosti s odporúčaniami v rámci absolutória za rok 2010
Reifendruck (Reifendrücke) gemäß Herstellerempfehlung: …kPaTlak v pneumatike(-ách) podľa odporúčania výrobcu: …kPa
Dieser Bericht enthält erforderlichenfalls geeignete Empfehlungen.Podľa potreby túto správu doplní vhodnými odporúčaniami.