"Einkommensverteilung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Einkommensverteilungrozdelenie príjmov

Beispieltexte mit "Einkommensverteilung"

Konten der primären Einkommensverteilung (II.1)Účty prvotného rozdelenia dôchodkov (II.1)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept)Účet druhotného rozdelenia dôchodkov
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Ausgabenkonzept) (II.2)Účet druhotného rozdelenia dôchodkov (II.2)
Konto der sekundären Einkommensverteilung (Verbrauchskonzept) (II.3)Účet prerozdelenia naturálnych dôchodkov (II.3)
Konto der sekundären Einkommensverteilung der privaten Haushalte (S.14)Účet druhotného rozdelenia dôchodkov domácností (S.14)
die soziale Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt und eine faire Einkommensverteilung zu fördern,podporovať sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť a spravodlivé rozdelenie príjmov,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Primäres Einkommensverteilungskonto (II.1.2)Účet rozdelenia prvotných dôchodkov (II.1.2)
Primäres Einkommensverteilungskonto der privaten Haushalte (S.14)Účet rozdelenia prvotných dôchodkov domácností (S.14)
Das primäre Einkommensverteilungskonto erfasst „reine Zinsen“ durch Abzug der FISIM-Komponente aus den „tatsächlichen Zinsen“.Účet prvotných dôchodkov zaznamenáva „čisté úroky“ odstránením zložky FISIM zo „skutočných úrokov“.