"Einkommensteuer" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Einkommensteuerdaň z príjmu

Beispieltexte mit "Einkommensteuer"

Die Einkommensteuer hängt vom Verhältnis des Nettoeinkommens zum steuerpflichtigen Kapital ab.Sadzba dane z príjmov závisí od pomeru čistého príjmu k zdaniteľnému kapitálu.
Firmeneigene Versicherungsgesellschaften sind außerdem vollständig von der Einkommensteuer und der Couponsteuer befreit.Kaptívne poisťovne sú tiež úplne oslobodené od platby dane z príjmu a kupónovej dane.
Die Steuererstattungsregelung für Seeleute betrifft die Erstattung der Einkommensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber für Seeleute entrichten.Schéma vrátenia daní námorníkom sa týka vrátenia dane z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie zaplatených zamestnávateľom v mene námorníkov.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Sonstige Einkommensteuern, a.n.g.Ostatné dane z dôchodkov i. n.
Einkommensteuerermäßigung für exportorientierte FIE,Zníženie dane z príjmov pre podniky so zahraničnou majetkovou účasťou orientované na vývoz;
Einkommensteuervergünstigungsregelungen für Unternehmen in der nordöstlichen RegionPolitika preferenčných daní z príjmov pre podniky pôsobiace v severovýchodnom regióne
Einkommensteuerermäßigung für exportorientierte Unternehmen mit ausländischer BeteiligungZníženie dane z príjmov pre podniky so zahraničnou majetkovou účasťou orientované na vývoz
Einkommensteuervergünstigungen für Unternehmen mit ausländischer Beteiligung aufgrund des StandortsÚľavy na dani z príjmov pre podniky so zahraničnou majetkovou účasťou na základe zemepisnej polohy
Förderbare Unternehmen können zusätzliche 50 % ihrer FuE-Aufwendungen mit ihrer Einkommensteuerschuld verrechnen.Oprávnené podniky môžu získať dodatočnú daňovú kompenzáciu vo výške 50 % ich výdavkov na výskum a vývoj.
Das indischen Einkommensteuergesetz aus dem Jahr 1961 ist die Grundlage für Befreiungen, die von Unternehmen beantragt werden können.Indický zákon o dani z príjmu z roku 1961 určuje základňu pre oslobodenia, ktoré si môžu firmy nárokovať pri výbere daní.