"Eingliederungsplan" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Eingliederungsplanrozpočtová skladba

Beispieltexte mit "Eingliederungsplan"

Der Eingliederungsplan sollte die für das Haushaltsverfahren erforderliche Klarheit und Transparenz bieten.Rozpočtová nomenklatúra by mala zabezpečovať zrozumiteľnosť a transparentnosť, ktoré sú z hľadiska rozpočtového postupu nevyhnutné.
Für den ELER gibt es im Eingliederungsplan des EU-Haushalts nur eine einzige Haushaltsposition, nämlich: „05040501“.V rozpočtovej nomenklatúre je iba jedna rozpočtová položka pre EPFRV: „05040501“.
Der Eingliederungsplan entspricht den Grundsätzen der Spezialität, der Transparenz und der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.Rozpočtová nomenklatúra je zostavená v súlade so zásadou špecifikácie, transparentnosti a riadneho finančného hospodárenia.