"Eigenverbrauch" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Eigenverbrauchvlastná spotreba

Beispieltexte mit "Eigenverbrauch"

Eigenverbrauch und EigenverbrauchsverkäufePoužitie na vlastnú spotrebu a predaj prepojeným spoločnostiam
landwirtschaftliche Erzeugung für den Eigenverbrauchpoľnohospodárska výroba pre vlastnú spotrebu
Bruttoausstoß (einschließlich Brennstoffe für den Eigenverbrauch der Raffinerien).Hrubý výstup vrátane rafinérskeho paliva.
Pflanzenanbau oder Tierhaltung für den Eigenverbrauch (Hausgärten, private Stallungen etc.)Pestovanie rastlín alebo chov zvierat na vlastnú spotrebu (kuchynské záhradky, súkromné prístrešky pre zvieratá atď.).
Einer Partei zufolge wurden keine Angaben über die Bedeutung der für den Eigenverbrauch bestimmten Unionsproduktion vorgelegt.Jedna strana tvrdila, že sa neposkytli žiadne informácie o význame výroby v Únii určenej na použitie na vlastnú spotrebu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Die den Eigenverbrauchsmarkt betreffenden Vorbringen wurden daher zurückgewiesen.Na základe uvedených skutočností sa tvrdenia o trhu vlastnej spotreby zamietli.
Während des Rechnungsjahrs eigenverbrauchte oder für Naturalleistungen verwendete Tiere.Vzťahuje sa na hospodárske zvieratá spotrebované poľnohospodárskym podnikom alebo použité ako naturálne dávky počas účtovného obdobia.
Im Folgenden werden Eigenverbrauchsmarkt und freier Markt zusammen als „Gesamtmarkt“ bezeichnet.V ďalšej časti sa trh vlastnej spotreby a voľný trh spoločne označujú ako „celkový trh“.
Gleichermaßen ergibt sich aus dieser Schlussfolgerung, dass die Forderung nach einer getrennten Analyse des Eigenverbrauchsmarkts zurückgewiesen werden musste.Podobne – ako vyplýva z tohto záveru, sa taktiež muselo zamietnuť tvrdenie, že sa mala vykonať takáto osobitná analýza trhu vlastnej spotreby.