"EFTA-Staaten" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
EFTA-Staatenkrajiny EZVO

Beispieltexte mit "EFTA-Staaten"

Stellungnahmen von EFTA-StaatenPripomienky štátov EZVO
Beschluss des Ständigen Ausschusses der EFTA-StaatenRozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO
Die gleichen Erwägungen gelten auch für die Konjunktur in den EFTA-Staaten.To isté platí pre obnovu v štátoch EZVO.
Die EFTA-Staaten können ebenfalls bei diesen Anhörungen vertreten sein.Štáty EZVO sa taktiež môžu zúčastniť na týchto vypočutiach.
Die EFTA-Staaten sind jedoch berechtigt, solche Beihilfen weiterhin anzumelden.Štáty EZVO sa však môžu rozhodnúť túto pomoc notifikovať.
Die einzelstaatlichen Gerichte in den EFTA-Staaten erfüllen die gleiche Funktion.Vnútroštátne súdy štátov EZVO plnia rovnakú funkciu.
Die EFTA-Staaten sollten Empfänger von Einzelbeihilfen in diese Kontakte einbinden.Štáty EZVO sú vyzvané, aby v rámci týchto kontaktov zahrnuli aj príjemcov individuálnej pomoci.
Die EFTA-Staaten müssen eindeutig darlegen, wie sie den Anreizeffekt gewährleisten wollen.Členské štáty EZVO musia jasne preukázať, ako plánujú zabezpečiť prítomnosť stimulačného účinku.
Der Gesamtprobenumfang sollte im Ermessen der zuständigen Behörden der EFTA-Staaten liegen.Celková úroveň odberu vzoriek sa ponecháva na posúdenie príslušnými orgánmi štátov EZVO.
Die EFTA-Staaten können in ihre Vergütungsregelungen zusätzlich Staffelungs- oder Rückzahlungsklauseln aufnehmen.Štáty EZVO môžu do svojich predpisov o náhradách zahrnúť navyše aj doložky o stupňovaní úrokových sadzieb a splatení.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

CEFTA-Staatenkrajiny CEFTA
nachstehend „die EFTA-Staaten“ genannt,ďalej len „štáty EZVO“,
die in der Präambel genannten EFTA-Staaten,štáty EZVO uvedené v preambule,
Tagesordnungen des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten;programy stáleho výboru štátov EZVO,
Rolle der EFTA-Staaten: Umsetzung der RückforderungsentscheidungenÚloha štátov EZVO: vykonávanie rozhodnutí o povinnosti vrátiť pomoc
Betrifft diese Veränderung nur Ihren EFTA-Staat oder alle EFTA-Staaten?Je táto zmena charakteristická pre jeden štát EZVO alebo existuje vo všetkých štátoch EZVO?
Auswirkungen auf die Ansiedelung von Wirtschaftstätigkeiten in den EFTA-Staaten;ovplyvnenie umiestnenia hospodárskych činností v štátoch EHP,
Die EFTA-Staaten übermitteln der Überwachungsbehörde auf Antrag ein Verzeichnis der Feiertage.Štáty EZVO na požiadanie postúpia orgánu zoznam štátnych sviatkov.