"EAGFL" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

EAGFLEPUZF

Beispieltexte mit "EAGFL"

Diese Entschädigung wird vom EAGFL nicht erstattet.Táto náhrada škody nebude preplatená z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).
Ländliche Entwicklung EAGFL (2000-2006)* - flächenbezogene MaßnahmenRozvoj vidieka EPUZF (2000 – 2006)* – opatrenia týkajúce sa plochy

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

EAGFL-GarantieZáručná sekcia EPUZF
EAGFL-AusrichtungUsmerňovacia sekcia EPUZF
Die Beträge in Feld F106 beziehen sich nur auf EAGFL-Ausgaben.Objemy v poli F106 sa týkajú iba výdavkov EPUZF.
Für die zu Lasten des Rechnungsjahres 2005 des EAGFL, Abteilung Garantie, zu verbuchenden Ausgaben wirdPre výdavky sekcie záruk EPUZF na účtovný rok 2005:
Die Mitgliedstaaten müssen je einen Datensatz für jede Komponente der Zahlungen und der Eingänge des EAGFL-Garantie erstellen.Členský štát musí vytvoriť počítačový záznam na každú jednotlivú zložku platieb a príjmov EPUZF (záručná sekcia).
Aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanzierte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums — Programmzeitraum 2000 bis 2006Rozvoj vidieka financovaný zo Záručnej sekcie EPUZF – Programové obdobie rokov 2000 až 2006
Aus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, finanzierte Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums — Abschluss früherer ProgrammeRozvoj vidieka financovaný z Usmerňovacej sekcie EPUZF – Ukončenie predchádzajúcich programov