"Dokumentation" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Dokumentationdokumentácia

Beispieltexte mit "Dokumentation"

Dokumentation und DokumentenlenkungDokumentácia a kontrola dokumentácie
technische Dokumentation ÜbersetzungTechnická dokumentácia Preklad
Dokumentation und Anforderungen unter KontrolleDokumentácia a požiadavky pod kontrolou
Dokumentation über das/die Verfahren für interne AuditsDokumentácia o postupe(-och) vnútorných auditov
Dokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und KlagenDokumentácia o postupe(-och) vybavovania sťažností a odvolaní
Dokumentation über das/die Verfahren für die ManagementbewertungDokumentácia o postupe(-och) preskúmania riadenia
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von AufzeichnungenDokumentácia o postupe(-och) kontroly záznamov
Dokumentation zum Einbau eines typgenehmigten Zweistoffmotors in ein FahrzeugDokumentácia na účely montáže typovo schváleného dvojpalivového motora do vozidla
Dokumentation über das/die Verfahren für Korrektur- und VorbeugungsmaßnahmenDokumentácia o postupe(-och) prijímania nápravných a preventívnych opatrení
Erzreserve ohne zugängliche Dokumentation.Zásoba rudy bez dostupnej dokumentácie.
Internationale Vereinigung für DokumentationMedzinárodná federácia pre dokumentáciu
Repräsentative Stichproben der technischen Dokumentationvýberu reprezentatívnych vzoriek technickej dokumentácie,
kleinere Änderungen im Quellcode oder in der Dokumentation.menšie zmeny v zdrojovom kóde alebo dokumentácii.
Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und DokumentationEurópske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu
Die Genehmigungsbehörde verlangt vom Hersteller die Einreichung einer Dokumentation.Schvaľovací orgán požiada výrobcu o poskytnutie dokumentácie.
Ingenieure, Techniker, technische Redakteure sowie Fach- und Führungskräfte aus Marketing, Vertrieb und der technischen Dokumentation.Inžinieri, technici, technickí redaktori ako aj odborníci a vedúci pracovníci z marketingu, odbytu a technickej dokumentácie.
vereinfachte Dokumentation während des Flugs,používania zjednodušenej dokumentácie počas letu;
Diese Dokumentation muss Folgendes enthalten:‘Táto dokumentácia musí obsahovať:“.
Die Dokumentation muss u. a. Folgendes umfassen:Táto dokumentácia musí okrem iného obsahovať:
Diesbezüglich wurde jedoch keine Dokumentation vorgelegt.Na tento účel však nebola predložená žiadna dokumentácia.
Die erweiterte Dokumentation muss folgende Informationen enthalten:Rozšírená dokumentácia zahŕňa nasledujúce informácie:
Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),vyhodnotenie dokumentácie (príručky, postupy atď.);
Diese Dokumentation ist dem Zentralverwalter auf Anforderung vorzulegen.Táto dokumentácia bude na požiadanie sprístupnená centrálnemu správcovi.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Dokumentationswerkzeugdokumentačný nástroj
Dokumentationssystemdokumentačný systém
Dokumentationsstelledokumentačné centrum
Inhalt der Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationObsah hlavného súboru systému farmakovigilancie
Dokumentation über das/die Verfahren für die Kontrolle von DokumentenDokumentácia o postupe(-och) kontroly dokumentov
Dokumentation über Akkreditierung(en), die für diesen Antrag relevant ist/sindDokumentácia o akreditácii(-ách) relevantná pre túto žiadosť
Dokumentation über Interessenkonflikte und Verfahren/Form der Lösung potenzieller KonflikteDokumentácia o konflikte záujmov a o postupe/spôsobe riešenia potenciálneho konfliktu
Dokumentation der nach der Zulassung bestehenden Verpflichtungen, die als Zulassungsbedingung auferlegt wurden.dokumentáciu povinností po vydaní povolenia, ktoré boli uložené ako podmienka na udelenie povolenia na uvedenie na trh.
Dokumentation über das Verfahren zur Gewährleistung einer laufenden Überwachung der Kompetenzen und LeistungsüberwachungDokumentácia o postupe zabezpečujúcom priebežné monitorovanie spôsobilosti a výkonnosti
Dokumentation über Verfahren zur Wahrung des Berufsgeheimnisses, einschließlich Schutz eigentumsrechtlich geschützter DatenDokumentácia o postupe zachovávania služobného tajomstva vrátane ochrany údajov na základe vlastníckych práv
Dokumentation über die Tätigkeiten der Organisation, zu der die Konformitätsbewertungsstelle gehört (ggf.), und ihre Beziehung zur KonformitätsbewertungsstelleDokumentácia o činnostiach organizácie, ku ktorej orgán posudzovania zhody patrí (ak existuje) a jej vzťah k orgánu posudzovania zhody
Inhalt des Anhangs zur Pharmakovigilanzsystem-StammdokumentationObsah prílohy hlavného súboru systému farmakovigilancie
Prüfung der zum Antrag vorgelegten Dokumentation;hodnotenie dokumentácie zaslanej so žiadosťou;
Die nach Nummer 7.1 erstellte Dokumentation umfasst insbesondereDokumentácia vypracovaná v rámci bodu 7.1 obsahuje predovšetkým:
Genehmigungsnummer nach der Regelung Nr. 67 und Dokumentation: …Číslo typového schválenia podľa predpisu č. 67 a dokumentácia: …
Diese Analyse und Dokumentation wird mindestens einmal jährlich aktualisiertTáto analýza a dokumentácia sa aktualizuje aspoň raz ročne;
Form der in der Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthaltenen UnterlagenForma dokumentov obsiahnutých v hlavnom súbore systému farmakovigilancie
Die Pharmakovigilanzsystem-Stammdokumentation enthält mindestens alles Folgende:Hlavný súbor systému farmakovigilancie obsahuje prinajmenšom všetky tieto údaje:
Prüfung der Dokumentation (Selbstdarstellung des Herstellungsbetriebs, Verfahrensvorschriften usw.),vyhodnotenie dokumentácie (popis výrobnej organizácie, postupy atď.);