"Destillation" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Destillationdestilácia

Beispieltexte mit "Destillation"

Destillation von NebenerzeugnissenDestilácia vedľajších produktov
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 52.destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 52.
Destillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 103vdestilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 103v
Brennwein darf nur zur Destillation verwendet werden.Víno doalkoholizované na destiláciu sa používa výhradne na destiláciu.
Nationale Zahlungen für die Destillation von Wein in KrisenfällenVnútroštátne platby na destiláciu vína v prípade krízy
Vergärung, Destillation und Wasserentzug mussten vollständig im förderfähigen Betrieb stattfinden.Celý proces fermentácie, destilácie a dehydratácie musí prebiehať v oprávnenom zariadení.
Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtemperatur-Steinkohlenteers; ähnliche ErzeugnisseOleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; smola a smolný koks a podobné produkty
Angesichts der Bedeutung der Destillation von Trinkalkohol sollte der Zugang dieser Brenner zu den genannten Verzeichnissen sichergestellt werden.Vzhľadom na význam destilácie konzumného alkoholu treba zaručiť prístup týchto liehovarníkov k uvedeným zoznamom.
Die Mitgliedstaaten können Weinerzeugern nationale Zahlungen für die freiwillige oder obligatorische Destillation von Wein in begründeten Krisenfällen gewähren.Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch krízy poskytovať výrobcom vína vnútroštátne platby na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vína.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Rückstände (Kohlenteer), KreosotöldestillationZvyšky (uhoľno-dechtové), z destilácie kreozotového oleja;
Rückstände (Kohlenteer), AnthracenöldestillationZvyšky (uhoľno-dechtové), destilát z antracénového oleja;
Teerbasen, Kohle, DestillationsrückständeUhoľno-dechtové bázy, destilačné zvyšky;
Destillationsrückstände aus Getreide, Sirup [16]Sirup z obilných výpalkov [16]
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-12; BenzoldestillationAromatické C9–12-uhľovodíky, z destilácie benzénu;
Dringlichkeitsdestillation gemäß Artikel 103xkrízová destilácia v súlade s článkom 103x
Destillate (Kohlenteer), Benzolfraktion, Destillationsrückstände;Destiláty (uhoľno-dechtové), destilačné zvyšky z benzénovej frakcie,;
Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl alkalisch, DestillationsrückständeExtrakčné zvyšky (uhoľné), získavané z naftalénového oleja alkalickým prepieraním, destilačné zvyšky;
Im Weinsektor sind die Destillationserzeugnisse mit ihrem Alkoholgehalt anzugeben.V prípade sektora vinohradníctva a vinárstva sa pri výrobkoch získaných po destilácii uvedie obsah alkoholu.
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C7-8, Dealkylierungsprodukte, DestillationsrückständeAromatické C7-8-uhľovodíky, produkty dealkylácie, destilačné zvyšky;
Extraktöle (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöl, DestillationsrückständeExtrakčné oleje (uhoľné), z uhoľného dechtu a zo zvyškových olejov pyrolýzy, naftalénový olej, destilačné zvyšky;
Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse Stoffe, MineralwachseNerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie, bitúmenové látky, minerálne vosky