"Demokratie" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Demokratiedemokracia

Beispieltexte mit "Demokratie"

direkte Demokratiepriama demokracia
deliberative Demokratiedeliberatívna demokracia
partizipative Demokratieparticipatívna demokracia
repräsentative Demokratiezastupiteľská demokracia
Unterausschuss für Menschenrechte und DemokratiePodvýbor pre ľudské práva a demokraciu
Zeitungsverlage und andere Printmedien sind außerdem ein wichtiger Garant für eine objektiv informierte Öffentlichkeit und für Demokratie.Vydavatelia novín a ďalších tlačených médií sú okrem toho aj dôležitými garantmi objektívnej informovanosti verejnosti a demokracie.
Hat die Demokratie in Belarus aktiv untergraben.Aktívne oslabovala demokraciu v Bielorusku.
Hat die Demokratie in Belarus aktiv unterwandert.Aktívne oslabuje demokraciu v Bielorusku.
Förderung von Demokratie und guter Staatsführung;podpora demokracie a dobrej správy;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Volksdemokratiedemokracia ľudu
Demokratiedefizitdeficit demokracie
Sozialdemokratiesociálna demokracia
Menschenrechte, Demokratie, verantwortungsvolle Staatsführung, Konfliktverhütung und Aufbau der Kapazitäten der Zivilgesellschaft;ľudské práva, demokraciu, dobrú vládu, predchádzanie konfliktom a budovanie občianskej spoločnosti;
institutionellen Unterstützung und Festigung von verantwortungsvoller Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten;prispieť k inštitucionálnej podpore dobrej správy vecí verejných a podporiť upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv,
Die Europäische Union ist weiterhin tief besorgt über die anhaltende Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in Belarus.EÚ je naďalej vážne znepokojená pokračujúcim úpadkom demokracie, právneho štátu a ľudských práv v Bielorusku.