"Datenverarbeitung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Datenverarbeitungspracovanie údajov

Beispieltexte mit "Datenverarbeitung"

dokumentarische Datenverarbeitunguchovanie a vyhľadávanie informácií
Datenverarbeitung und BerichteSpracovanie a oznamovanie údajov
Informatik und Datenverarbeitungpočítačové systémy
Datenverarbeitung in der Medizinmedicínska informatika
Datenverarbeitung in der Industriespracovanie priemyselných údajov
Datenverarbeitung in der Verwaltungspracovanie obchodných údajov
Datenverarbeitung im privaten Bereichvyužitie počítačov v domácnosti
Bildschirme und Bildwerfer, hauptsächlich zur Verwendung in einem System der automatischen DatenverarbeitungMonitory a projektory, používané najmä v systéme automatického spracovania údajov
Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen PersonenPráva osôb, ktorých sa údaje týkajú
Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen,kontaktné údaje kontrolóra,
Kontaktangaben des Büros des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen,kontaktné údaje úradu kontrolóra,
mit Subsystemen für die Datenverarbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:sú vybavené podsystémami na spracovanie údajov a vyznačujú sa niektorou z týchto charakteristík:
Identität des im Zusammenhang mit Eurodac für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und seines Stellvertreters,totožnosť kontrolóra Eurodac a jeho zástupcu,
Bildschirme und Bildwerfer, ohne eingebautes Fernsehfunkempfangsgerät und nicht hauptsächlich zur Verwendung in einem System der automatischen Datenverarbeitung bestimmtMonitory a projektory bez prijímacieho zariadenia a v princípe nepoužívané v systéme automatizovaného spracovania údajov
Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Gemeinschaft in Drittländer (Übermittlung zwischen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen)Štandardné zmluvné doložky na prenos osobných údajov medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (prenosy od prevádzkovateľa k prevádzkovateľovi)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Datenverarbeitungsindustriepriemysel informačných technológií
Datenverarbeitungsanlagepočítačová technika
Datenverarbeitungssystemsystém spracovania údajov
DATENVERARBEITUNG, DATENSCHUTZ UND HAFTUNGSPRACOVÁVANIE ÚDAJOV, OCHRANA ÚDAJOV A ZODPOVEDNOSŤ
Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische ErzeugnisseVýroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Digitale Datenverarbeitungsmaschinen in Form von SystemenDigitálne zariadenia na spracovanie údajov: predkladané vo forme systémov
Reparatur von Datenverarbeitungs- und TelekommunikationsgerätenOprava počítačov a komunikačných zariadení
Teile und Zubehör für automatische DatenverarbeitungsmaschinenČasti, súčasti a príslušenstvo číslicových strojov
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren GerätenVýroba počítačov a periférnych zariadení
Beschreibung der Datenverarbeitungssysteme und etwaiger Sicherungssysteme undopisu systémov spracovania informácií vrátane systémov zálohovania;
Der Monitor kann Signale von automatischen Datenverarbeitungsmaschinen wiedergeben.Monitor je schopný zobrazovať signály generované strojmi na automatické spracovanie údajov.
Herstellung von Büromaschinen (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte)Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem počítačov a periférnych zariadení)