"Datenerhebung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Datenerhebungzber údajov

Beispieltexte mit "Datenerhebung"

Datentyp und DatenerhebungDruh údajov a zhromažďovanie údajov
Datenerhebung „auf der Basis von Einzelwertpapiermeldungen“: die Erhebung von Daten, die nach einzelnen Wertpapieren gegliedert sind.zber údajov „podľa jednotlivých cenných papierov“ znamená zber údajov v členení podľa jednotlivých cenných papierov.
Der Zeitpunkt oder Zeitraum der Aufnahme der Beobachtungen bzw. der Datenerhebung.Dátum alebo obdobie, keď sa vykonalo pozorovanie toho, kedy boli zhromaždené údaje.
Beitrag zu Überwachungs-, Inspektions-, Durchsetzungskosten sowie zu den Kosten der DatenerhebungPrispievanie k nákladom na kontrolu, inšpekcie, presadzovanie a zber údajov
Ende der Datenerhebung (geplante und tatsächliche Zeitpunkte)Koniec zhromažďovania údajov (plánované a konkrétne dátumy).
Gültige Modelle für die Datenerhebung im Bereich WertpapieranlagenPlatné modely zberu údajov o portfóliových investíciách
Unterstützung der Bewertungsprozesse und der Datenerhebung und -verwaltung;poskytovať podporu týkajúcu sa procesov hodnotenia, zberu a správy údajov;
Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten bei der Datenerhebung auch mit Drittländern zusammenarbeiten.Členské štáty by v prípade potreby mali pri zbere údajov spolupracovať aj s tretími krajinami.
Stützt sich die Datenerhebung jedoch auf steuerliche und zollrechtliche Verfahren, sind besondere Bestimmungen notwendig.Ak však zber údajov zohľadňuje daňové a colné postupy, potrebné sú osobitné ustanovenia.
Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission einen Jahresbericht über ihre Datenerhebung übermitteln, der veröffentlicht wird.Členské štáty by mali Komisii poskytnúť na posúdenie výročné správy o svojich činnostiach v oblasti zberu údajov, pričom sa tieto správy zverejnia.
Zudem sollten die Mitgliedstaaten untereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, um ihre Datenerhebung zu koordinieren.Členské štáty by s cieľom koordinovať činnosti zberu údajov mali spolupracovať navzájom a s Komisiou.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Datenerhebung, Evaluierung und BerichterstattungZhromažďovanie údajov, vyhodnotenie a nahlasovanie
Für die Zwecke dieser Verordnung werden Einheiten, Datenerhebungsmodi und Bezugszeiträume wie folgt definiert:Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce jednotky, spôsoby zberu údajov a referenčné obdobia:
Der Datenerhebungsmodus für die Variable auf Haushaltsebene ist die persönliche Befragung des Auskunftgebenden des Haushalts.V prípade premennej zisťovanej na úrovni domácností sa údaje zbierajú prostredníctvom osobného rozhovoru s respondentom za domácnosť.
einen Vergleich von Daten und Werten aus verschiedenen operationellen Datenerhebungssystemen, einschließlich gegebenenfalls der folgenden Vergleiche:porovnanie údajov a hodnôt vyplývajúcich z rozdielnych systémov zberu prevádzkových údajov, v prípade potreby vrátane týchto porovnaní: