"Dänemark" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
DänemarkDánsko

Beispieltexte mit "Dänemark"

Dänemark beteiligt sich am Beschluss 2007/533/JI.Dánsko sa zúčastňuje na uplatňovaní rozhodnutia 2007/533/SVV.
Dänemark wirkt an keinem Beschluss des Ausschusses mit.Dánsko sa nezúčastňuje na žiadnom rozhodnutí výboru.
Dänemark beteiligt sich daher nicht an diesem Beschluss —Dánsko sa preto nezúčastňuje tohto rozhodnutia,
Dänemark erklärte sich am 22. Februar 2013 damit einverstanden.Dánsko s obsahom listu vyjadrilo súhlas 22. februára 2013.
Dänemark hat die vom Antragsteller zusätzlich vorgelegten Informationen bewertet.Dánsko zhodnotilo dodatočné informácie, ktoré predložil oznamovateľ.
Dänemark.Landbrugsrådet je organizácia družstiev v sektore poľnohospodárstva v Dánsku.
Ausgestellt in Dänemark seit 14.4.1997Vydávaný v Dánsku od 14.4.1997
Ausgestellt in Dänemark bis zum 30.4.1986Vydávaný v Dánsku do 30.4.1986
Ausgestellt in Dänemark vom 1.5.1986 bis zum 30.6.1996Vydávaný v Dánsku od 1.5.1986 do 30.6.1996
Ausgestellt in Dänemark vom 1.7.1996 bis zum 13.4.1997Vydávaný v Dánsku od 1.7.1996 do 13.4.1997
PCI Verbindungsleitung Polen — Dänemark ‚Baltic Pipe‘PCI Prepojovacie vedenie Poľsko – Dánsko ‚Baltský plynovod‘
Dänemark — Niederlande zwischen Endrup (DK) und Eemshaven (NL)PCI Prepojovacie vedenie Dánsko – Holandsko medzi Endrupom (DK) a Eemshavenom (NL)
Dänemark angesiedelt sind.chovy uplatňujúce kontrolované podmienky ustajnenia sa nachádzajú v Belgicku a Dánsku.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Regionen Dänemarksdánske regióny
Artikel 5 des Abkommens SVR Macau/Dänemarkčlánok 5 dohody medzi OAO Macao a Dánskom;
Dänemark ergriffenen Maßnahme zu äußern.Komisia zaslala list výrobcovi, v ktorom ho vyzvala, aby predložil svoje pripomienky k predmetnému opatreniu, ktoré prijalo Dánsko.
Dänemark andererseitso vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej
Dänemarks, Finnlands und Estlands.Severská burza s elektrickou energiou spoločnosti Nord Pool v súčasnosti zahŕňa veľkoobchodné trhy s elektrickou energiou v Nórsku, Švédsku, Dánsku, vo Fínsku a v Estónsku.
Dänemarksktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Dánska zakazuje lov piesočnicovitých a súvisiacich vedľajších úlovkov v oblasti riadenia piesočnicovitých 2
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo;
Dänemark vor allem, langfristig ein ausreichendes Arbeitskräfteangebot zu sichern.Vzhľadom na vysokú mieru zamestnanosti je kľúčovou prioritou Dánska zabezpečiť adekvátnu ponuku práce v dlhodobom horizonte.
Dänemarks und der örtlichen Regierung Grönlands über FanglizenzenAdministratívne dojednanie o licenciách medzi Európskou Komisiou, dánskou vládou a miestnou grónskou vládou