"Container" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Containerkontajner

Beispieltexte mit "Container"

Container für VersorgungsknotenKontajner uzla verejných služieb
Feld I.15: Zulassungsnummer (Eisenbahnwaggon oder Container und Straßenfahrzeug), Flugnummer (Flugzeug) oder Name (Schiff).Odkaz na kolónku I.15: Registračné číslo (železničné vagóny alebo kontajner a cestné vozidlo), číslo letu (lietadlo) alebo názov (loď).

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Plomben- und ContainernummerIdentifikácia kontajnera/číslo plomby
Container, nicht anders als Beförderungsausrüstung angegeben CNVrece, z plastovej tkaniny, bez potiahnutia vnútornej časti či podšívky
Container, besonders konstruiert oder ‚geändert‘ für militärische Zwecke,Kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo ‚modifikované‘ na vojenské účely.
Position des Containers für Versorgungsknoten.Poloha kontajneru uzla verejných služieb.
Beprobung loser Futtermittel in großen geschlossenen ContainernOdber vzoriek z voľne ložených krmív vo veľkých uzavretých kontajneroch
Jede Probe wird in einen geeigneten Container/Behälter gefüllt.Každá vzorka sa vloží do vhodnej nádoby/obalu.
Treib- und Schmierstoffe in Straßenkraftfahrzeugen und SpezialcontainernPalivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch
Feld I.23: Kennzeichnung des Containers/Plombennummer: nur soweit zutreffend.Odkaz na kolónku I.23: Označenie kontajnera/číslo plomby: iba ak je to vhodné.
Einfaches Containerobjekt, das entweder einzelne oder mehrere Versorgungsnetzobjekte enthalten kann.Jeden kontajnerový objekt, ktorý môže obsahovať objekty siete jednej verejnej služby alebo sietí viacerých verejných služieb.
Tanks/Tankcontainer (einschließlich leerer und ungereinigter) wurden nicht ordnungsgemäß verschlossen.nádrže/cisterny (vrátane prázdnych a nevyčistených) nie sú správne zatvorené