"Computer" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Computerpočítač

Beispieltexte mit "Computer"

Personal Computermikropočítač
Industrie ComputerPriemysel Počítač
Computer mit Microsoft EXCEL.Počítač s programom Microsoft EXCEL.
Zu erhebende Variable für Unternehmen, die Computer nutzen:Ukazovateľ sledovaný v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:
Zu erhebende Variablen für Unternehmen, die Computer nutzen:Ukazovatele sledované v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:
Internet-Zugang zu Hause über einen tragbaren Computer (Laptop, Netbook, Tablet);internetové pripojenie v domácnosti cez prenosný počítač (laptop, netbook, tablet),
Zu erhebende Variablen für Einzelpersonen, die bereits mindestens einmal einen Computer genutzt haben:Ukazovatele sledované u jednotlivcov, ktorí už používali počítač:
Zu erhebende Variable für Einzelpersonen, die in den letzten drei Monaten einen Computer benutzt haben:Ukazovateľ sledovaný v prípade jednotlivcov, ktorí používali počítač za posledné tri mesiace:
Folglich bilden Computer eine Produktgruppe, für die Ökodesign-Anforderungen festgelegt werden sollten.Počítače preto predstavujú skupinu výrobkov, pre ktorú by sa mali ustanoviť požiadavky na ekodizajn.
Zu erhebende Variablen für Einzelpersonen, die in den letzten drei Monaten einen Computer benutzt haben:Ukazovatele sledované v prípade jednotlivcov, ktorí používali počítač za posledné tri mesiace:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Computerkriminalitätpočítačová kriminalita
Computerviruspočítačový vírus
Computer-Pirateriepočítačové pirátstvo
computergestützter Entwurfpočítačom podporovaný design
computergestützte Fertigungpočítačom podporovaná výroba
Computersysteme und IT-NetzwerkeVýpočtová technika a IT siete
Computerserver mit mehr als vier Prozessorsockeln,počítačové servery s viac ako štyrmi procesorovými soketmi;
Computergestütztes Datenerfassungssystem mit Integrationsprogramm.systémom získavania digitálnych údajov s integračným programom.
Computerkenntnisse, die das Komprimieren (oder Extrahieren) von Dateien ermöglichen;počítačové zručnosti, ktoré umožňujú kompresiu (alebo zipovanie) súborov,
Computerkenntnisse, die das Kopieren oder Verschieben von Dateien oder Ordnern ermöglichen;počítačové zručnosti, ktoré umožňujú kopírovať alebo presúvať súbor alebo adresár,
Computerkenntnisse, die den Anschluss und die Installation neuer Geräte, z. B. Modem, ermöglichen;počítačové zručnosti, ktoré umožňujú pripojiť a inštalovať nové zariadenia, napr. modem,
Computerkenntnisse, die das Schreiben eines Programms in einer speziellen Programmiersprache ermöglichen;počítačové zručnosti, ktoré umožňujú písať počítačové programy s použitím špeciálneho programovacieho jazyka,
Computerkenntnisse, die die Nutzung grundlegender arithmetischer Formeln in einer Tabellenkalkulation ermöglichen;počítačové zručnosti, ktoré umožňujú používať základné aritmetické vzorce v kalkulačných tabuľkách,
Desktop-Computer und integrierte Desktop-ComputerStolový počítač a integrovaný stolový počítač
Desktop-Computer, integrierte Desktop-Computer und Notebook-ComputerK dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
Verfügbarkeit eines Computers zu Hause,prístup na počítač doma,
Uv Fläche des Uvaols in Computer-Counts;Uv plocha píku uvaolu vypočítaná počítačovým systémom.
Er Fläche des Erythrodiols in Computer-Counts;Er plocha píku erytrodiolu vypočítaná počítačovým systémom;
Internet-Zugang zu Hause über Desktop-Computer;internetové pripojenie v domácnosti cez stolový počítač,
die Verbesserung der Computer- und Netzsicherheit;zlepšiť počítačovú bezpečnosť;
Unterkategorien des Notebook-Computers sind unter anderen:Medzi notebooky patria aj tieto podtypy:
gegebenenfalls Name des verwendeten computergestützten Systems;v prípade potreby názov použitého počítačového systému;