"Biomasse" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Biomassebiomasa

Beispieltexte mit "Biomasse"

Energieerzeugung aus Biomassevýroba energie z biomasy
sonstige Kraftstoffe aus cellulosehaltiger Biomasse.ďalšie palivá získavané z celulózovej biomasy.
Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.Pomerné časti rašeliny, lignitu a fosílií v zmiešaných palivách alebo materiáloch sa nepovažujú za biomasu.
die Anzahl der Anlagen der Kategorien A, B und C, die Biomasse verwenden;počet zariadení kategórie A, B a C, ktoré používajú biomasu,
Mengen der verbrannten Biomasse (in TJ) bzw. der in Prozessen eingesetzten Biomasse (in t oder Nm3);množstvo spálenej biomasy vyjadrené v TJ alebo množstvo biomasy použitej v procese vyjadrené v t alebo Nm3;
bezifferbare Vorgaben wie die fischereiliche Sterblichkeit und/oder die Biomasse des Laicherbestands;kvantifikovateľné ciele, ako napríklad miery rybolovnej úmrtnosti a/alebo biomasa neresiacich sa populácií;
zu Diesel äquivalente Kraftstoffe aus erneuerbarer Biomasse einschließlich Pflanzenöl und Tierfetten,palivo ekvivalentné nafte získavané z obnoviteľnej biomasy vrátane rastlinného oleja živočíšneho tuku,
Butanol oder andere Alkohole, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse undbutanol alebo iné alkoholy vyrábané konverziou organickej hmoty z obnoviteľnej biomasy a
Weitgehend aus Methan und Kohlendioxid bestehendes Gas, das durch anaerobe Verstoffwechselung von Biomasse gebildet wird.Plyn zložený hlavne z metánu a kysličníka uhličitého, ktorý vznikol anaeróbnym rozkladom biomasy.
Umfasst den endgültigen Gesamtenergieverbrauch der Haushalte aus allen Energiequellen (einschließlich Biomasse und Stromverbrauch) (Quelle: Energiebilanz).Zahŕňa celkovú konečnú spotrebu energie z domácností zo všetkých energetických zdrojov (vrátane biomasy a spotreby elektrickej energie) (zdroj: energetická bilancia)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Enthält das gemessene Abgas Gas aus Biomasse?Obsahuje meraný výfukový plyn biomasu?
Sonstige (Biomasse, Fernwärme/Fernkühlung usw.)Iné (biomasa, diaľkové vykurovanie/chladenie atď.)
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilUrčovanie pomernej časti biomasy a fosílií
Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-Brennstoffen,spaľovanie fosílnych palív a/alebo palív z biomasy;
Biogas, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse,bioplyn vyrábaný konverziou organickej hmoty z obnoviteľnej biomasy,
Verteilung, Abundanz, Biomasse, Rekrutierung für Zielart Kabeljau und andere Artenrozdelenie, hojnosť, biomasa, zhromažďovanie cieľových druhov tresky a ostatných druhov
Artikel 39 gilt entsprechend für die Bestimmung des Biomasseanteils eines Treibstoffgemischs.Článok 39 sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje na určovanie pomernej časti biomasy v zmiešanom palive.