"Biokraftstoff" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Biokraftstoffbiopalivo

Beispieltexte mit "Biokraftstoff"

Biokraftstoff aus Cellulose, Hemicellulose oder Lignin,biopalivo získavané z celulózy, hemicelulózy alebo lignínu,
Biokraftstoff aus Zucker und Stärke (außer Ethanol aus Maiskörnerstärke),biopalivo získavané z cukru a škrobu (iné ako etanol získavaný zo škrobu z kukuričných zŕn),
Bioenergie: jede nachhaltige Energie aus Deponiegas, Klärgas, Biogas oder in Biomasseanlagen gewonnener Biokraftstoff.bioenergia: všetok trvalo udržateľný skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, energia z bioplynu alebo palivo pochádzajúce z inštalácií na energiu z biomasy.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Biokraftstoffe aus Cellulose umfassen auch Bioethanol aus Cellulose.Medzi celulózové biopalivá patrí aj bioetanol.
Pilotprojekt — Sicherheit der Energieversorgung — BiokraftstoffePilotný projekt – Energetická bezpečnosť – Biopalivá
Die Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG legen Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe fest.V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa stanovujú kritériá udržateľnosti pre biopalivá.
Mengen und Energiegehalt von verbrannten flüssigen Biobrennstoffen und Biokraftstoffen, in t bzw. TJ;množstvo a energetický obsah spálených biokvapalín a biopalív, vyjadrené v t a TJ;
Informationen zu Biomasse, Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen werden mit Frage 5.17 erfasst.Informácie týkajúce sa biomasy; na biopalivá a biokvapaliny sa vzťahuje otázka 5.17.
nach Anhörung des Ausschusses für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen,po konzultácii s Výborom pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín,
Höchstzulässiger Anteil des Biokraftstoffs am Kraftstoffgemisch (nach Angabe des Herstellers): … Vol.-%Maximálny objem biopaliva akceptovateľný v palive (hodnota uvedená výrobcom): … objemových %
Eingeschlossen sind Pflanzen für Biokraftstoffe und der Anbau von Pflanzen im Freiland und in Gewächshäusern.Zahrnuté sú aj rastliny pre biopalivá a pestovanie plodín na otvorených poliach, ako aj v skleníkoch.