"Bioenergie" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Bioenergiebioenergia

Beispieltexte mit "Bioenergie"

Die Erzeugnisse können für Nahrungs- oder Futtermittel oder für die Erzeugung von Bioenergie genutzt werden.Výrobky sa môžu používať ako potraviny pre ľudí a krmivo pre zvieratá alebo na výrobu bioenergie.
Eine unabhängige Organisation mit dem Ziel, die sinnvolle Nutzung von Bioenergie in Norwegen zu fördern. Website: www.nobio.no.Nezávislé združenie, ktorého cieľom je podporovať rozumné využívanie bioenergie v Nórsku url: www.nobio.no.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bioenergie: jede nachhaltige Energie aus Deponiegas, Klärgas, Biogas oder in Biomasseanlagen gewonnener Biokraftstoff.bioenergia: všetok trvalo udržateľný skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, energia z bioplynu alebo palivo pochádzajúce z inštalácií na energiu z biomasy.