"Binnenhandel" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Binnenhandelvnútorný obchod

Beispieltexte mit "Binnenhandel"

Verabschiedung eines Gesetzes über den Binnenhandel und eines Gesetzes über die Handelsaufsicht.Prijať zákon o vnútroštátnom obchode a zákon o obchodnej inšpekcii.
Vize-Ministerpräsident für Wirtschaftsangelegenheiten, Minister für Binnenhandel und Verbraucherschutz.Podpredseda vlády pre hospodárske záležitosti, minister pre obchod na domácom trhu a ochranu spotrebiteľa.