"Bienenzucht" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Bienenzuchtvčelárstvo

Beispieltexte mit "Bienenzucht"

Nationale Zahlungen für die BienenzuchtVnútroštátne platby na včelárstvo
Honig und sonstige Erzeugnisse der BienenzuchtMed a včelárske výrobky
Honig und sonstige Erzeugnisse der Bienenzucht: Honig, Met und sonstige Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse der BienenzuchtMed a včelárske výrobky: med, medovina a ostatné včelárske výrobky a vedľajšie produkty.
Bei Honig und sonstigen Erzeugnissen der Bienenzucht (Code 700) wird die Menge in ‚Honigäquivalenten‘ ausgedrückt.V prípade medu a ostatných včelárskych výrobkov (kód 700) sa množstvo vyjadruje v „ekvivalentoch medu“.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bienenzuchterzeugnisse, Teil XXII;včelárske výrobky, časť XXII;
Beihilfe im bienenzuchtsektorPomoc v sektore včelárstva
Begriffsbestimmungen für den BienenzuchtsektorVymedzenie pojmov sektora včelárstva
Der Bienenzuchtsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:Sektor včelárstva sa vzťahuje na výrobky uvedené v tejto tabuľke:
Diese Programme werden in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden im Bienenzuchtsektor entwickelt.Tieto programy sa vypracujú v spolupráci so zástupcami organizácií v oblasti včelárstva.