"Betriebsprämienregelung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Betriebsprämienregelungrežim jednotnej platby

Beispieltexte mit "Betriebsprämienregelung"

Betriebsprämienregelung besondere AnsprücheRežim jednotnej platby – z toho osobitný nárok
Betriebsprämienregelung und Unterstützung für WeinbauernRežim jednotnej platby a podpora vinohradníkom
Ansprüche auf besondere Rechte im Rahmen der Betriebsprämienregelung.Oprávnenia na osobitné práva v rámci režimu jednotnej platby.
in Mitgliedstaaten, die die Betriebsprämienregelung anwenden:v členských štátoch uplatňujúcich režim jednotnej platby:
Beihilfe unter der Betriebsprämienregelung für die FlächenstilllegungPlatby v rámci programu Jednotná platba na farmu na pôdu vyňatú z obrábania
Beihilfe im Rahmen der Betriebsprämienregelung für Grünland/DauergrünlandPomoc v rámci programu Jednotná platba na farmu lúkam/stálym pastvinám
Unterstützung im Rahmen der Betriebsprämienregelung gemäß Artikel 103o [10]podpora režimu jednotnej platby v súlade s článkom 103o [10]
Der Antrag wird nur im ersten Anwendungsjahr der Betriebsprämienregelung gestellt.Žiadosť sa predloží len v prvom roku uplatňovania spoločnej platobnej schémy.
Zahlungsansprüche im Rahmen der Betriebsprämienregelung (ausgenommen besondere Rechte)Oprávnenia na platby v rámci režimu jednotnej platby (s výnimkou osobitných práv)
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der Betriebsprämienregelung und der Unterstützung für Weinbauernktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Kategorie 70 (Besondere Rechte im Rahmen der Betriebsprämienregelung): Anzahl der Ansprüche.kategória 70 (osobitné práva v rámci režimu jednotnej platby): počet oprávnení.
Beihilfe im Rahmen der Betriebsprämienregelung, die auf speziellen Zahlungsansprüchen basiertPomoc v rámci programu Jednotná platba na farmu na základe špeciálnych oprávnení
Kategorie 60 (Betriebsprämienregelung, ausgenommen besondere Rechte): Anzahl der Ansprüche/Ar;kategória 60 (režim jednotnej platby s výnimkou osobitných práv): počet oprávnení/árov,