"Beobachter" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Beobachterpozorovateľ

Beispieltexte mit "Beobachter"

Beobachter haben keinen Zugang zu vertraulichen Informationen über einzelne Institute.Pozorovatelia nemajú prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa jednotlivých inštitúcií.
Beobachter haben keinen Zugriff auf vertrauliche Informationen über einzelne Institute.Pozorovatelia nemajú prístup k dôverným informáciám o jednotlivých inštitúciách.
Der Beobachter hat folgende Aufgaben:Pozorovateľ plní tieto úlohy:
Rr Empfänger, Beobachter oder MessvorrichtungRr miesto pozorovania, pozorovateľ alebo meracie zariadenie,
Der Beobachter wird wie ein Offizier behandelt.K pozorovateľovi sa pristupuje ako k dôstojníkovi.
Die Kommission kann Beobachter zur Teilnahme an der Besichtigung einladen.Komisia môže pozvať pozorovateľov, aby sa zúčastnili opätovnej kontroly.
Das Forum kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.Fórum môže požiadať odborníkov a pozorovateľov, aby sa zúčastnili na jeho stretnutiach.
Ein Vertreter des Generalsekretärs/Hohen Vertreters nimmt an den Ausschusssitzungen als Beobachter teil.Zástupca generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku sa zúčastní zasadnutí výboru ako pozorovateľ.
Kann die zuständige Behörde die nationale Akkreditierungsstelle bei deren Akkreditierungstätigkeiten als Beobachter begleiten?Môže príslušný orgán sprevádzať vnútroštátny akreditačný orgán pri akreditačných činnostiach ako pozorovateľ?

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Pilotinspektions- und -beobachterprogrammePilotné inšpekčné a pozorovateľské programy
Ein- und Ausschiffung des BeobachtersNalodenie a vylodenie pozorovateľa
für jeden Beobachtersitz im Cockpit,na každom sedadle pozorovateľa v priestore pre letovú posádku;
Aufnahme von Mitgliedern und BeobachternPrijímanie členov a pozorovateľov
Ausbildung von Beobachtern und Inspektoren;odborná príprava pozorovateľov a kontrolórov,
Unterschrift des ICCAT-Beobachters (gegebenenfalls).(Prípadne) podpis pozorovateľa ICCAT.
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusSchválenie žiadosti o pristúpenie a žiadosti o štatút pozorovateľa
Durchführung von Pilotkontroll- und -beobachterprogrammen;vykonávaním pilotných inšpekčných a pozorovateľských programov,