"Beispiele" auf Slowakisch


Beispielepríklady


Beispieltexte mit "Beispiele"

konkrete Beispielekonkrétne príklady
Beispiele solcher Maßnahmen sind:Príklady takýchto opatrení zahŕňajú:
Beispiele für direkte und indirekte UmweltaspektePríklady priamych a nepriamych environmentálnych aspektov
Beispiele für Umweltaspekte und ihre UmweltauswirkungenPríklady environmentálnych aspektov a vplyvov
Beispiele für hier nicht einbezogene Investitionen sind:Príklady investícií, na ktoré sa to nevzťahuje, sú:
Beispiele für Anpassungen zur Gewährleistung der VollständigkeitPríklady úprav na zabezpečenie úplnosti
Beispiele für Chargenfreigabekriterien im Rahmen der QualitätskontrollePríklady kritérií kontroly kvality na uvoľnenie šarží do obehu
Beispiele für Verdrahtungsschema siehe Abschnitt „Technische Angaben, Anschlussbeispiele“.Príklady pre schému zapojenia viď odstavec „Technické údaje, príklady pripojenia“.
Angepasste Leitlinien und spezifische BeispielePrispôsobené usmernenia a špecifické príklady
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Angepasste Leitlinien, Vorlagen und/oder spezifische BeispielePrispôsobené usmernenia, šablóny a/alebo špecifické príklady
In diesen Zeichnungen sind verschiedene Möglichkeiten für die Anordnungen dargestellt und dienen nur als Beispiele.Tieto nákresy uvádzajú rôzne možné usporiadania a sú uvedené len ako príklad.
B57 Beispiele für Renditen sind u.a.:B57 Medzi príklady výnosov patria:
Einige Beispiele für den EinsatzbereichNiekoľko príkladov pre oblasť použitia
Legende für alle Beispiele in diesem Anhang:LEGENDA pre všetky príklady v tejto prílohe:
Tabelle 4 enthält Beispiele für solche Zuordnungen.Príklady takýchto spojení sa uvádzajú v tabuľke 4.
Bitte geben Sie Beispiele für beihilfefähige InvestitionenUveďte, prosím, príklady oprávnených investícií
Bitte geben Sie Beispiele für beihilfefähige Investitionen: …Uveďte, prosím, príklady oprávnených investícií: …
Anhang 2 dieser Regelung enthält Beispiele der Genehmigungszeichen.V prílohe 2 k tomuto predpisu sú uvedené príklady schvaľovacích značiek.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

AnwendungsbeispielePríklady použitia
Anschlussbeispielepríklady pripojenia
Beispiele für organische Stoffe: Papier, Gummi, Kunststoff, Gewebe, Holz.Príklady organických látok sú: papier, guma, plast, textílie, drevo.
Beispiele, die eine Entscheidung über den Ineinanderbau zweier Funktionen ermöglichenPríklady umožňujúce rozhodnutie, pokiaľ ide o zlúčenie dvoch funkcií
Beispiele für eine Lichtquelle mit Reflektoroptik hinter einer äußeren Abschlussscheibe:Príklady zdroja svetla s optickým odrážačom za vonkajším rozptylovým sklom:
Beispiele hierfür sind Ausfuhrkreditgarantien und Garantien für die Darlehen Studierender.Príkladmi sú vývozný úver a záruky na študentské pôžičky.
Beispiele für anorganische Nichtmetall-Nichtglas-Stoffe: Keramik, Steine, Porzellan, Pyrokeramik.Príklady neželezných nesklenených anorganických látok: keramika, kamene, porcelán, pyrokeramika.
Beispiele für eine Lichtleiteroptik oder eine Reflektoroptik hinter einer äußeren Abschlussscheibe:Príklad optického svetelného vlnovodu alebo optického odrážača za vonkajším rozptylovým sklom:
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Beispiele für die Kennzeichnung, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter werden zur Verfügung gestelltPoskytnú sa príklady označení, pokynov na použitie a kariet bezpečnostných údajov
Arten der Ausführung von Bremsscheiben (Beispiele)Konštrukčné typy brzdového kotúča (príklady)
B28 Beispiele für solche Schutzrechte sind unter anderem:B28 Medzi príklady práv ochranného charakteru okrem iného patria:
Anhang 3 - Beispiele für die Anordnung der GenehmigungszeichenPríloha 3 – Príklady usporiadania schvaľovacích značiek
B1 Die Beispiele in diesem Anhang beschreiben rein hypothetische Situationen.B1 Príklady v tomto dodatku predstavujú hypotetické situácie.
Anhang 5 dieser Regelung zeigt Beispiele der Anordnungen der Genehmigungszeichen.Príloha 5 k tomuto predpisu uvádza vzory usporiadania schvaľovacích značiek.
Anhang 4 dieser Regelung enthält Beispiele der Anordnung des Genehmigungszeichens.V prílohe 4 k tomuto predpisu sú uvedené príklady usporiadania schvaľovacej značky.
Die Anschlussbeispiele behandeln nur die Versorgung und Signalleitungen des Melders.Príklady pripojenia upravujú len napájanie a signalizačné vedenia detektora.