"Ausschreibung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Ausschreibungvýzva na účasť v súťaži

Beispieltexte mit "Ausschreibung"

Ausschreibung zur BeweissicherungZápis na účely použitia ako dôkazu
Ausschreibung zur EinreiseverweigerungZápis na účely odopretia vstupu
Ausschreibung von gestohlenen Fahrzeugen und Zulassungsbescheinigungen für FahrzeugeVydávanie varovaní pre ukradnuté vozidlá a osvedčenia o registrácii
Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von Gerste nach bestimmten DrittländernRozhodovanie o náhrade za vývoz jačmeňa do niektorých krajín tretieho sveta
Ausschreibung zur Festsetzung der Erstattung für die Ausfuhr von geschliffenem parboiled Langkornreis B nach bestimmten DrittländernVýberové konanie pre náhradu na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín
Treffer und Löschung einer AusschreibungPozitívna lustrácia a vymazanie zápisu
Die Kommission benötigt die Bezeichnung der Ausschreibung.Komisia potrebuje referencie o vypísaní výberového konania.
Ankauf zu einem festen Preis oder im Wege der AusschreibungNákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach
Die zuständige Stelle des betreffenden Mitgliedstaats unterrichtet unverzüglich alle Bieter von dem Ergebnis ihrer Beteiligung an der Ausschreibung.Kompetentný orgán príslušného členského štátu bude bez zbytočného odkladu informovať všetkých podávateľov ponúk o výsledku ich účasti na ponukovom konaní.
Löschung der Ausschreibung eines EU-BürgersVymazanie zápisov vložených o občanoch EÚ
nationale Ausschreibung (Vergabegrundsatz IV),Vnútroštátna verejná súťaž (zásada obstarávania IV)
Die Ausschreibung ist bis zum 23. Juni 2005 geöffnet.Rozhodovanie je otvorené až do 23. júna 2005.
Diese Ausschreibung wird bis zum 9. September 2004 eröffnet.Verejná súťaž je otvorená do 9. septembra 2004.
Es kann beschlossen werden, die Ausschreibung zurückzuziehen.Komisia sa môže rozhodnúť, že verejná súťaž sa neuskutoční.
Diese Ausschreibung enthält die Auswahl- und Gewährungskriterien.Výzva obsahuje podmienky účastí a kritériá udeľovania.
Die Ausschreibung ist auf die folgenden Ausfuhrbestimmungen beschränkt:Výberové konanie je určené pre tieto cieľové oblasti:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Rangfolge von AusschreibungenPoradie priority zápisov
Artikel 105 AusschreibungsunterlagenČlánok 105 Obsah súťažných podkladov
Vereinbarkeit von SachfahndungsausschreibungenTabuľka zlučiteľnosti zápisov o veciach
Vereinbarkeit von PersonenfahndungsausschreibungenTabuľka zlučiteľnosti zápisov o osobách
Die Frist für die Einreichung der Angebote für die erste TeilausschreibungTermín predloženia ponúk pre prvé dočasné ponukové konanie:
Die Frist für die Einreichung der Angebote für jede folgende TeilausschreibungTermín predloženia ponúk pri nasledujúcich dočasných ponukových konaniach:
bezüglich der im Rahmen der Dauerausschreibung nach Verordnung (EG) Nr. 2799/1999 durchgeführten 73. Einzelausschreibungtýkajúce sa 73. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999
Die Ausschreibungsunterlagen umfassen mindestens:Súčasťou dokumentov týkajúcich sa výzvy na predloženie súťažných návrhov musí byť aspoň:
Informationsaustausch bei verknüpften AusschreibungenVýmena informácií v prípade prepojených zápisov
Preisniveau als Ergebnis nachfolgender AusschreibungenÚroveň cien vyplývajúca z následných verejných súťaží
Technische Spezifikationen und AusschreibungsunterlagenTechnické špecifikácie a súťažné podklady
Die Mitgliedstaaten erstellen eine Ausschreibungsbekanntmachung.Členské štáty vypracovávajú stanovisko o ponukovom konaní.
Überprüfung auf Mehrfachausschreibungen bezüglich eines FahrzeugsKontrola existencie viacnásobných zápisov o vozidle
Bei Bauaufträgen müssen die Ausschreibungsunterlagen Folgendes enthalten:V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác musí spis súťažných podkladov obsahovať tieto dokumenty: