"Atmosphäre" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Atmosphäreatmosféra

Beispieltexte mit "Atmosphäre"

Bildungsraum und Bildungsmillieu außerhalb der Erde oder ihrer Atmosphäre.Materiál pochádzajúci z prostredia mimo Zeme alebo jej atmosféry.
b. Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsöfenb. pece s riadenou atmosférou.
Emissionen in die Atmosphäre werden bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Emisie do ovzdušia sa nezapočítavajú do recyklačnej efektivity.
In die Atmosphäre gelangtes Quecksilber kann über weite Strecken transportiert werden.Ortuť uvoľnená do atmosféry je schopná prenosu na veľké vzdialenosti.
etwaige Giftstoffe in der Atmosphäre bewegen sich innerhalb der zulässigen Konzentrationen;toxické materiály v atmosfére neprekračujú prípustné koncentrácie;
In die Atmosphäre emittiertes Kohlenmonoxid (CO) wird als moläquivalente Menge CO2 behandelt.S CO emitovaným do atmosféry sa nakladá ako s molárnym ekvivalentným množstvom CO2.
Aus der Atmosphäre stammender Sauerstoff wird bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Kyslík pochádzajúci z atmosféry sa nezapočítava do recyklačnej efektivity.
frisch aufgeschnitten unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum verpackt zum Selbstbedienungsverkauf;čerstvá, nakrájaná na rezy a balená vo fólii, v upravenej atmosfére alebo vo vákuovom balení na účely samoobslužného predaja,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

explosionsfähige Atmosphärenvýbušné atmosféry
Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären):kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
frisch unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum in einer Terrine verpackt;čerstvá, balená v terine, vo fólii, v upravenej atmosfére alebo vo vákuovom balení,
Diese Konsultationen fanden am 19. Januar 2004 in einer positiven Atmosphäre in Brüssel statt.Tieto konzultácie sa uskutočnili v pozitívnej atmosfére v Bruseli 19. januára 2004.
Informationen über die Freisetzung radioaktiver Stoffe oder giftiger Chemikalien in die Atmosphäre;informácie týkajúce sa úniku rádioaktívnych látok alebo toxických materiálov do ovzdušia;
Ein vorwiegend mechanisches Gemisch aus einer Vielzahl einzelner Gase, das die umhüllende Atmosphäre der Erde bildet.Prevažne mechanická zmes rôznych jednotlivých plynov, ktorá tvorí obaľujúcu atmosféru Zeme.
Die Atmosphäre in der Kammer wird mit einem Kohlenwasserstoffanalysator vom Typ eines Flammenionisations-Detektors (FID) überwacht.Atmosféra v komore sa monitoruje detektorom uhľovodíkov s ionizáciou plameňom (FID).
Nicht elektronische Hydrometer, Hygrometer, Psychrometer (einschließlich Hydrografe, Thermo-Hygrografe, Baro-Thermo-Hygrografe, Aktinometer, Taupunktmessgeräte; ohne Radiosonden für Atmosphärengeräusche)Neelektronické hydrometre, vlhkomery a psychrometre (vrátane hygrografov, termohygrografov, termo-tlakových hygrografov, aktinometrov, pagoskopov; s výnimkou rádiosond na atmosferické sondovanie)