"Atmosphäre" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Atmosphäreatmosféra

Beispieltexte mit "Atmosphäre"

Bildungsraum und Bildungsmillieu außerhalb der Erde oder ihrer Atmosphäre.Materiál pochádzajúci z prostredia mimo Zeme alebo jej atmosféry.
b. Mit kontrollierter Atmosphäre betriebene Wärmebehandlungsöfenb. pece s riadenou atmosférou.
Emissionen in die Atmosphäre werden bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Emisie do ovzdušia sa nezapočítavajú do recyklačnej efektivity.
In die Atmosphäre gelangtes Quecksilber kann über weite Strecken transportiert werden.Ortuť uvoľnená do atmosféry je schopná prenosu na veľké vzdialenosti.
etwaige Giftstoffe in der Atmosphäre bewegen sich innerhalb der zulässigen Konzentrationen;toxické materiály v atmosfére neprekračujú prípustné koncentrácie;
frisch unter Folie oder unter modifizierter Atmosphäre oder Vakuum in einer Terrine verpackt;čerstvá, balená v terine, vo fólii, v upravenej atmosfére alebo vo vákuovom balení,
In die Atmosphäre emittiertes Kohlenmonoxid (CO) wird als moläquivalente Menge CO2 behandelt.S CO emitovaným do atmosféry sa nakladá ako s molárnym ekvivalentným množstvom CO2.
Aus der Atmosphäre stammender Sauerstoff wird bei der Recyclingeffizienz nicht berücksichtigt.Kyslík pochádzajúci z atmosféry sa nezapočítava do recyklačnej efektivity.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

explosionsfähige Atmosphärenvýbušné atmosféry
Typ 3: (explosionsfähige Atmosphären):kategória 3: (výbušné plynné prostredia)