"Arbeitslosigkeit" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Arbeitslosigkeitnezamestnanosť

Beispieltexte mit "Arbeitslosigkeit"

verdeckte Arbeitslosigkeitskrytá nezamestnanosť
strukturelle Arbeitslosigkeitštrukturálna nezamestnanosť
konjunkturelle Arbeitslosigkeitcyklická nezamestnanosť
Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmernnezamestnanosť migrantov
Bekämpfung der Arbeitslosigkeitboj proti nezamestnanosti
betrieblich bedingte Arbeitslosigkeitdočasné prepustenie
technologisch bedingte Arbeitslosigkeitnezamestnanosť kvôli technickému pokroku
Das Beschäftigungswachstum hat sich verringert und die Arbeitslosigkeit erhöht.Rast zamestnanosti sa spomaľuje a začala sa zvyšovať nezamestnanosť.
Seither ist die Beschäftigung zurückgegangen und die Arbeitslosigkeit angestiegen.V nasledujúcich rokoch zamestnanosť upadala a zvyšovala sa nezamestnanosť.
Ein solches berechtigtes Interesse kann beispielsweise bei Scheidung oder Arbeitslosigkeit gegeben sein.Takýmto legitímnym záujmom môže byť napríklad rozvod alebo strata zamestnania.
Die Arbeitslosigkeit ist in jüngster Zeit zurückgegangen, liegt jedoch weiterhin über dem EU-15-Schnitt.V uplynulom období nezamestnanosť klesla, stále je však vyššia ako priemer EÚ-15.
Die Arbeitslosigkeit und vor allem die Langzeitarbeitslosigkeit zählen weiterhin zu den höchsten in der EU.Nezamestnanosť, a to najmä dlhodobá nezamestnanosť, zostáva jednou z najväčších v EÚ.
Die Arbeitslosigkeit liegt über dem EU-15-Schnitt und ist gekennzeichnet durch starke regionale Schwankungen.Nezamestnanosť zostáva nad priemerom EÚ-15 s veľkými regionálnymi rozdielmi.
Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin niedrig und die Langzeitarbeitslosenquote ist eine der niedrigsten in der EU.Nezamestnanosť zostáva nízka a dlhodobá nezamestnanosť je jedna z najnižších v EÚ.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Langzeitarbeitslosigkeitdlhodobá nezamestnanosť
Frauenarbeitslosigkeitnezamestnanosť žien
Jugendarbeitslosigkeitnezamestnanosť mládeže
Saisonarbeitslosigkeitsezónna nezamestnanosť
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 20 %.Miera nezamestnanosti mládeže je vyše 20 %.
Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:zamestnanosť: najmä na účely boja proti nezamestnanosti mladých ľudí:
die für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;zahŕňa všetky zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na riešení otázky nezamestnanosti mladých,
Spezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der ForschungOsobitná flexibilita na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu
durch eine weiter gehende Reform des Steuer- und Sozialleistungssystems Arbeitslosigkeitsfallen beseitigen;ďalej reformovať daňovú sústavu a dávkový systém s cieľom odstrániť pasce nezamestnanosti,
Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.Program by mal v súlade so stratégiou Európa 2020 prispieť k riešeniu naliehavého problému nezamestnanosti mladých ľudí.
Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.Program by mal dopĺňať ďalšie programy a iniciatívy Únie, ktoré sa zameriavajú na boj proti nezamestnanosti mládeže.