"Arbeitsbedingungen" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Arbeitsbedingungenpracovné podmienky

Beispieltexte mit "Arbeitsbedingungen"

flexible Arbeitsbedingungenpracovná flexibilita
Wahl der ArbeitsbedingungenVýber pracovných podmienok.
gegebenenfalls andere einschlägige Arbeitsbedingungen undprípadne iné príslušné pracovné podmienky a
Die GFP sollte zur Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen der im Fischereisektor Beschäftigten beitragen.Spoločná rybárska politika by mala prispieť k zlepšeniu bezpečnosti a pracovných podmienok prevádzkovateľov v odvetví rybolovu.
Um hier Abhilfe zu schaffen, gilt es, die Arbeitsbedingungen sowie die präventive und heilende Gesundheitsversorgung zu verbessern.V tomto smere vzniká potreba politiky, ktorá by podporovala lepšie pracovné podmienky a zlepšila preventívnu i liečebnú zdravotnú starostlivosť.
Bestimmten Bediensteten auf Zeit können Sonderzulagen als Ausgleich für besonders beschwerliche Arbeitsbedingungen gewährt werden.Niektorým dočasným zamestnancom môžu byť poskytnuté osobitné príspevky ako náhrada za mimoriadne náročné pracovné podmienky.
Dies sollte jedoch auf keinen Fall der Anwendung von für die Arbeitnehmer günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen entgegenstehen.To by však v žiadnom prípade nemalo brániť v uplatňovaní podmienok zamestnávania, ktoré sú pre zamestnancov priaznivejšie.