"Arbeitnehmer" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Arbeitnehmerzárobkovo činná osoba

Beispieltexte mit "Arbeitnehmer"

Arbeitnehmer (EU)pracovník (EÚ)
junger Arbeitnehmermladý pracovník
älterer Arbeitnehmerstarší pracovník
behinderter Arbeitnehmerpostihnutý pracovník
Arbeitnehmer im Auslandsdienstpracovník v zahraničí
Anhörung der Arbeitnehmerkonzultácie s pracovníkmi
Beteiligung der Arbeitnehmerúčasť pracovníkov
Unterrichtung der Arbeitnehmerinformácie pracovníkom
Freizügigkeit der Arbeitnehmervoľný pohyb pracovníkov
Unfallversicherungen für Arbeitnehmer.poistenie pracovných úrazov.
EFTA-Ausschuss für Freizügigkeit der ArbeitnehmerVýbor EZVO pre voľný pohyb pracovníkov
Tatsächliche Pflichtsozialbeiträge der ArbeitnehmerPovinné skutočné sociálne príspevky zamestnancov
Mehrkosten bei Beschäftigung behinderter ArbeitnehmerDodatočné náklady na zamestnávanie zdravotne postihnutých pracovníkov
Einstellung benachteiligter oder behinderter ArbeitnehmerUmiestnenie znevýhodnených a zdravotne postihnutých pracovníkov
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der ArbeitnehmerCharta ES o základných sociálnych právach pracovníkov
Ziel des Standards ist die Regelung der Bilanzierung und der Angabepflichten für Leistungen an Arbeitnehmer.Cieľom tohto štandardu je predpísať spôsob účtovania a zverejňovania zamestnaneckých požitkov.
Arbeitnehmerentgelt an Arbeitnehmer von gebietsansässigen produzierenden Einheiten und Arbeitnehmerentgelt an gebietsansässige ArbeitnehmerOdmeny zamestnancov pracujúcich v rezidentských výrobných jednotkách a odmeny rezidentských zamestnancov
ARBEITSEINSATZ DER ARBEITNEHMER ZU KONSTANTEN LOHNSÄTZENPRACOVNÝ VSTUP ZAMESTNANCA V STÁLEJ ODMENE
Systeme mit Leistungszusage für Arbeitnehmer des Staates [113]Dávkovo definované schémy pre zamestnancov verejnej správy [113]
Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142)Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (S.141 a S.142)
Vom Staat für seine derzeitigen und früheren Arbeitnehmer betriebene Systeme.Schémy organizované verejnou správou pre jej súčasných a bývalých zamestnancov.
die Leistungen den Dienstjahren der Arbeitnehmer zuzuordnen (siehe Paragraphen 70–74); undpriradiť požitky k obdobiam služby (pozri odseky 70 až 74) a
Ist die Beihilfe auf behinderte Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 2 Buchstabe g beschränkt?Obmedzuje sa pomoc na zdravotne postihnutých pracovníkov v zmysle článku 2 písm. g)?
Geben Sie die Beihilfeintensitäten bei Ausbildungsmaßnahmen zugunsten benachteiligter Arbeitnehmer an: …Ak áno, uveďte, prosím, aká je intenzita v prípade, že sa vzdelávanie poskytuje znevýhodneným pracovníkom: …

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wanderarbeitnehmermigrujúci pracovník
weiblicher Wanderarbeitnehmermigrujúca žena
Arbeitnehmerentgelt und VorleistungenOdmeny zamestnancov a medzispotreba
Arbeitnehmerentgelt nach WirtschaftsbereichenOdmeny zamestnancov podľa odvetví ekonomických činností
Arbeitslosigkeit von Wanderarbeitnehmernnezamestnanosť migrantov
Erwerbstätigkeit und ArbeitnehmerentgeltZamestnanosť a odmeny zamestnancov
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Odmeny zamestnancov (v bežných cenách)
Arbeitnehmerentgelt (D.1) nach Wirtschaftsbereichen — jährlichodmeny zamestnancov (D.1) podľa odvetvia – ročne
Arbeitnehmerentgelt (D.1) nach Wirtschaftsbereichen — vierteljährlichodmeny zamestnancov (D.1) podľa odvetvia – štvrťročne
Arbeitnehmer, die vor der Werksschließung ausscheiden, erhalten 10.000 WE.Zamestnanci, ktorí odídu zo zamestnania pre zatvorením závodu, dostanú 10000 MJ.
Arbeitnehmerbeiträge bedeuten für das Unternehmen eine Senkung der Kosten für die Leistungen.Príspevky zamestnancov znižujú náklady účtovnej jednotky na požitky.
Antrag auf eine Erlaubnis für SaisonarbeitnehmerŽiadosti o povolenie sezónneho pracovníka
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmero podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci
eine Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, oderpovolenie sezónneho pracovníka alebo
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und ArbeitnehmerentgeltObyvateľstvo, zamestnanosť, odmeny zamestnancov
die Anzahl und Gruppen der von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmer;počet a kategórie pracovníkov, ktorých sa bude opatrenie týkať;
Anpassung von Arbeitnehmern, Unternehmen und Unternehmern an den wirtschaftlichen WandelPrispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám.
Veranlagte tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitnehmer, deren Einziehung unwahrscheinlich ist [63]Stanovené skutočné sociálne príspevky zamestnancov, ktoré sa ale pravdepodobne nevyberú [63]
Darunter fallen die Positionen Arbeitnehmerentgelt, Vermögenseinkommen und sonstiges Primäreinkommen.Zahŕňajú odmeny zamestnancov, investičné dôchodky a ostatné prvotné dôchodky.
Diese Richtlinie sollte direkte Arbeitsverhältnisse zwischen Saisonarbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen.Táto smernica by mala upravovať priame pracovné vzťahy medzi sezónnymi pracovníkmi a zamestnávateľmi.