"Arbeitgeber" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Arbeitgeberzamestnávateľ

Beispieltexte mit "Arbeitgeber"

Gesamtverband der Arbeitgeberkonfederácia zamestnávateľov
Tatsächliche freiwillige Sozialbeiträge der ArbeitgeberNepovinné skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov
Verwalter und Träger von Altersvorsorgeeinrichtungen und Altersvorsorgeeinrichtung mehrerer ArbeitgeberSprávca penzijných fondov, manažér penzijných fondov, penzijný fond a dôchodková schéma viacerých zamestnávateľov
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121)Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov (D.121)
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)Skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov (D.611)
die Umzugskosten werden nicht vom Arbeitgeber erstattet;náklady na sťahovanie neuhrádza zamestnávateľ;
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung [62]Imputované príspevky zamestnávateľov do dôchodkového systému [62]
gegen den Arbeitgeber gemäß Artikel 17 Sanktionen verhängt worden sind.bol zamestnávateľ sankcionovaný podľa článku 17.
Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung [62]Imputované príspevky zamestnávateľov iné ako príspevky do dôchodkového systému [62]
Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber ohne Beiträge zur Alterssicherung [62]Skutočné príspevky zamestnávateľov iné ako príspevky do dôchodkového systému [62]

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Arbeitgeberverbandorganizácia zamestnávateľov
Der Arbeitgeberbeitrag wird vom Bruttoentgelt erhoben.Príspevky zamestnávateľa sa odvádzajú z hrubej mzdy.
Die Mitgliedstaaten können von den Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern verlangen, dass dieseČlenské štáty môžu vyžadovať od zamestnávateľov sezónnych pracovníkov, aby uhradili:
Veranlagte tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber, deren Einziehung unwahrscheinlich ist [63]Stanovené skutočné sociálne príspevky zamestnávateľov, ktoré sa ale pravdepodobne nevyberú [63]
In Norwegen sind die Sozialversicherungsabgaben der Arbeitgeber nach geografischen Zonen differenziert.Súčasné príspevky sociálneho zabezpečenia zamestnávateľov v Nórsku sú diferencované podľa zemepisných pásiem.
der Arbeitgeber seinen aus dem Arbeitsvertrag erwachsenden Verpflichtungen nicht nachgekommen ist; odersi zamestnávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo
Ebenfalls berücksichtigt werden Arbeitgeberbeiträge zu Pensionsregelungen und bestimmte Pensionszahlungen.Sú tu zahrnuté aj príspevky zamestnávateľa na programy dôchodkového zabezpečenia a určité dôchodkové platby.
Diese Richtlinie sollte direkte Arbeitsverhältnisse zwischen Saisonarbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen.Táto smernica by mala upravovať priame pracovné vzťahy medzi sezónnymi pracovníkmi a zamestnávateľmi.