"Antidumpingzoll" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Antidumpingzollantidumpingové clo

Beispieltexte mit "Antidumpingzoll"

Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, gilt der mit Absatz 1 dieses Artikels eingeführte Antidumpingzoll.Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1 tohto článku.
Die in Tabelle 2 genannten Parteien übermittelten ebenfalls Anträge auf Befreiung vom ausgeweiteten Antidumpingzoll.Strany uvedené v tabuľke 2 tiež predložili žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.
Endgültiger Antidumpingzoll (in EUR/Tonne Nettogewicht)Konečné antidumpingové clo (v EUR na tonu čistej hmotnosti)
Dieser Antidumpingzoll gilt vier Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung.Toto antidumpingové clo sa ukladá na obdobie štyroch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Die in Absatz 1 genannten Einfuhren sind von dem Antidumpingzoll befreit, wennDovoz uvedený v odseku 1 sa oslobodzuje od antidumpingového cla za podmienky, že:
Auf die bereits zollamtlich erfassten Einfuhren wird kein Antidumpingzoll erhoben.Na takto registrovaný dovoz sa nesmie vyberať antidumpingové clo.
Die Sicherheitsleistungen, die den endgültigen Antidumpingzoll übersteigen, werden freigegeben.Zabezpečené sumy, ktoré sú vyššie ako sadzby konečného antidumpingového cla, sa uvoľnia.
Wird keine solche Handelsrechnung vorgelegt, sollte der Antidumpingzoll weiterhin Anwendung finden.Ak sa takáto faktúra nepredloží, naďalej sa uplatňuje antidumpingové clo.
Der endgültige Antidumpingzoll auf den Nettopreis frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, beträgt 33 %.Sadzba konečného antidumpingového cla, uplatniteľného na netto franco cenu na hranici Spoločenstva pred preclením predstavuje 33 %.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Untergrabung der Abhilfewirkung des AntidumpingzollsOslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla
Damit werden folgende Antidumpingzollsätze vorgeschlagen:V dôsledku toho sú navrhované sadzby antidumpingového cla takéto:
Dementsprechend werden folgende endgültige Antidumpingzollsätze festgesetzt:V dôsledku toho sú konečné antidumpingové colné sadzby takéto:
F. AUSSERKRAFTSETZUNG DES GELTENDEN ANTIDUMPINGZOLLS UND ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG DER EINFUHRENF. ZRUŠENIE PLATNÉHO ANTIDUMPINGOVÉHO CLA A REGISTRÁCIA DOVOZU
Ausgehend davon wurden die Antidumpingzollsätze festgelegt, in diesem Fall in Höhe der Dumpingspannen.Na základe uvedeného sa sadzby antidumpingového cla v tomto prípade stanovili na úrovni dumpingových rozpätí.
Keine hinreichende Begründung oder wirtschaftliche Rechtfertigung außer der Einführung des AntidumpingzollsNeexistencia inej dostatočne náležitej príčiny ani iného ekonomického opodstatnenia ako uloženie antidumpingového cla
Die Antidumpingzollsätze wurden durch einen Vergleich der Schadensbeseitigungsspannen und der Dumpingspannen ermittelt.Sadzby antidumpingového cla sa stanovili porovnaním rozpätí odstránenia ujmy a dumpingových rozpätí.