"Anleihe" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Anleihevýpožička

Beispieltexte mit "Anleihe"

öffentliche Anleiheverejné výpožičky
internationale Anleihemedzinárodná pôžička
Anleihe geschaffen.Ďalšia dlhá pozícia je vytvorená v prípade emitenta dlhového nástroja.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

EU-Anleihepôžička EÚ
Anleihen oder Swaps aus einer Kategorie höher als 3 oder C gemäß Gissler-Charta werden als komplex eingestuft.Pôžičky alebo swapy vyššej kategórie ako 3 alebo C v charte Gissler sa pokladajú za zložité.
Öffentliche Schulden — NullkuponanleihenDlh verejnej správy – dlhopisy s nulovým kupónom
hinsichtlich der Anleihe- und Darlehenstransaktionenpokiaľ ide o operácie prijímania a poskytovania pôžičiek:
Schuldentilgung (bestehende Anleihen) seit VorjahresendeAmortizáciu dlhu (existujúce dlhopisy) od konca predchádzajúceho roka
Unternehmensanleihen spiegeln ein namensspezifisches Kreditrisiko wider.Podnikové dlhopisy vyjadrujú úverové riziko konkrétneho mena.
Damit werden Neuinvestitionen finanziert und fällige Anleihen zurückgezahlt.Z týchto finančných prostriedkov sa pokrývajú investície a úhrady splatných pôžičiek.
anleihen oder Anleihen der öffentlichen Hand wird reduziert.Expozícia voči štátu a neštátnym subjektom sa zníži.
Anleiheinhaber;zmierňuje riziko dlhovej služby projektu a kreditné riziko držiteľov dlhopisov;