"Absatzförderung" auf Slowakisch


Absatzförderungpodpora predaja


Beispieltexte mit "Absatzförderung"

Informations- und AbsatzförderungInformačné a propagačné činnosti
Zur Absatzförderung eingeführte Werbedrucke und WerbegegenständeTlačoviny a reklamný materiál dovezený na účely podpory obchodu
Zur Absatzförderung eingeführte Warenmuster oder -proben von geringem WertVzorky tovaru v nepatrnej hodnote dovezené na účely podpory obchodu

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen.náklady na propagačné činnosti.
Studien zur Bewertung der Ergebnisse der Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen.štúdie zamerané na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.
Vorbereitung und Durchführung von Absatzförderungskampagnen für Fischereierzeugnisse;príprava a uskutočňovanie kampaní na podporu produktov rybolovu,
Vorbereitung und Durchführung von Absatzförderungskampagnen für Aquakulturerzeugnisse.príprava a uskutočňovanie kampaní na podporu produktov akvakultúry.
Mitteilung zu Absatzförderungsmaßnahmen gemäß Artikel 103p und Artikel 188a Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007Oznámenie o propagačnom opatrení podľa článku 103p a článku 188a ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007
Die Stützungsmaßnahmen im Rahmen dieses Artikels umfassen Informations- oder Absatzförderungsmaßnahmen für Weine aus der Union:Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie:
dem Stützungsprogramm eines Mitgliedstaats für Wein und dessen Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bzw. Absatzförderungsprogrammen;podporným programom členského štátu v sektore vinohradníctva a vinárstva a jeho programom na rozvoj vidieka alebo propagačným programom;