"Abgas" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Abgasspaľovacie plyny

Beispieltexte mit "Abgas"

Enthält das gemessene Abgas Gas aus Biomasse?Obsahuje meraný výfukový plyn biomasu?
Wärmerückgewinnung aus dem Abgas von Öfen und Kühlern.regenerácia tepla z odpadových plynov z pece a chladičov.
die CO-Konzentration im verdünnten Abgas im Sammelbeutel in ppm.koncentrácia CO v zriedených výfukových plynoch, obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v ppm.
die gemessene Konzentration des Schadstoffs i im verdünnten Abgas in ppm,nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky i v zriedených výfukových plynoch vyjadrená v ppm,
die HC-Konzentration im verdünnten Abgas im Sammelbeutel in ppm Kohlenstoff-Äquivalent,koncentrácia HC v zriedených výfukových plynoch, obsiahnutých v záchytnom vaku, vyjadrená v ppm uhlíkového ekvivalentu,
die in dem verdünnten Abgas gemessene HC-Konzentration in ppm für Ci, Ci ersetzt CHC in allen entsprechenden Gleichungen.koncentrácia HC nameraná v zriedenom výfukovom plyne v ppm Cj, Cj nahradzuje priamo CHC vo všetkých zodpovedajúcich rovniciach.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

auch mit Abgaskrümmers výfukovým potrubím motora alebo bez neho
Bestimmung des AbgasstromsUrčovanie prúdu výfukových plynov
Art der Abgasreinigungsanlage,druh systému regulácie emisií;
Ergebnisse der AbgasemissionsmessungenVýsledky skúšok výfukových emisií
alle anderen Abgasnachbehandlungssysteme.akýkoľvek iný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov.
die N2O-Konzentration im Abgas,koncentráciu N2O vo výfukových plynoch;
Einsatz von Schalldämpfern an AbgaskaminenPoužitie tlmičov hluku na výpustiach odsávacích komínov
Eine Ware (sog. Abgastemperatursensor) bestehend ausVýrobok (tzv. „snímač teploty výfukových plynov“ – „exhaust gas temperature sensor“) pozostáva z:
Der Abgasstrom wird nach folgender Formel berechnet:Prúd výfukových plynov sa vypočíta podľa tohto vzorca:
Typ V (Prüfung der Dauerhaltbarkeit von Abgasreinigungsanlagen)skúške typu V (životnosť zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok);
Typgenehmigung für ein Stammfahrzeug hinsichtlich der AbgasemissionenSchválenie výfukových emisií základného vozidla
Regenerationssysteme/-verfahren für Abgasnachbehandlungssysteme, Beschreibung: …Regeneračné systémy/metóda systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov, opis: …