"Zusammenfassung" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Zusammenfassungsammanfattning

Beispieltexte mit "Zusammenfassung"

Zusammenfassung des VorhabensSammanfattning av verksamheten.
Zusammenfassung der BewertungenUtvärderingssammanfattningar
Zusammenfassung der Anforderungen und FristenSammanfattning av krav och tidsfrister
Zusammenfassung des Inhalts des Prospekts und des BasisprospektsInnehållet i sammanfattningar av prospekt och grundprospekt
Zusammenfassung und Bewertung des Verbleibs und Verhaltens in der UmweltSammanfattning och utvärdering av överlevnad, tillväxt, fördelning, omvandling och spridning i miljön
Zusammenfassung von Teilsektoren des Sektors finanzielle KapitalgesellschaftenKombinering av delsektorer inom sektorn finansiella bolag
ZUSAMMENFASSUNG UND CODIERUNG DER WIRTSCHAFTSBEREICHE (A) UND GÜTERGRUPPEN (P)OMGRUPPERING OCH KODNING AV NÄRINGSGRENAR (A) OCH PRODUKTER (P)
Zusammenfassung von Aussagen (unter Wahrung des Schutzes der Personenidentität)Vittnesupplysningar (med skydd av personernas identitet):
Zusammenfassung der physikalisch-chemischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Eigenschaften.En sammanfattning av de fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaperna.
Änderung des Einzigen Dokuments oder der ZusammenfassungÄndring av sammanfattande dokument eller sammanfattning.
Veröffentlichung der Entscheidung und aussagekräftige ZusammenfassungOffentliggörande av beslutet och sammanfattningen
Die Verwaltungsbehörde veröffentlicht von jedem jährlichen und abschließenden Durchführungsbericht eine Zusammenfassung.Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra en sammanfattning av innehållet i varje årlig och slutlig genomföranderapport.
eine Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen;En sammanfattning av slutsatserna.
eine Zusammenfassung der technischen Unterlagen.En sammanfattning av den tekniska dokumentationen.
Veröffentlichung einer Zusammenfassung der AnmeldungOffentliggörande av en sammanfattning av anmälan
Eine Zusammenfassung der Bewertungen wird veröffentlicht.En sammanfattning av sådana utvärderingar ska göras offentligt tillgänglig.
eine Zusammenfassung der Verwaltungs- und Kontrollregelungen;anger en kortfattad beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen,
Die Zusammenfassung der einzelnen Emission enthält Folgendes:Sammanfattningen av den enskilda emissionen ska innehålla följande:
den Umfang einer vorzunehmenden Zusammenfassung oder Aufgliederung; undI vilken mån informationen ska slås samman eller delas upp.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Zusammenfassung der Informationen gemäß Anhang IV Nummer 2 Buchstaben a, c und d.En sammanfattning av den information som anges i bilaga IV punkt 2 a, c och d.
Zusammenfassung und Bewertung der nach den Nummern 8.16.1 bis 8.16.8 vorgelegten DatenSammanfattning och bedömning av uppgifter som har lämnats enligt punkterna 8.16.1–8.16.8
Zusammenfassung und Koordinierung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung der Mitglieder;Att koncentrera och samordna utbudet och saluföringen av medlemmarnas produkter.
Zusammenfassungen signifikanter Befunde in klinischen Prüfungen während des BerichtsintervallsSammanfattningar av viktiga resultat från kliniska prövningar under rapporteringsperioden
Zusammenfassung und Bewertung der Rückstände in oder auf behandelten Waren, Lebensmitteln und FuttermittelnSammanfattning och utvärdering av restsubstanser i eller på behandlade varor, livsmedel och foder
Zusammenfassungen wichtiger nationaler Urteile zur Auslegung der Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen,Sammanfattningar av de viktigaste nationella avgörandena vad gäller tolkning av de lagar som skyddar konsumenternas intressen.
Zusammenfassungen sollten in allgemeinverständlicher Sprache formuliert sein und die Angaben auf leicht verständliche Weise präsentieren.Sammanfattningar bör vara klart formulerade, och presentera informationen på ett lättillgängligt sätt.
Einheiten und ihre ZusammenfassungenDe statistiska enheterna och deras indelningar
KAPITEL 2 EINHEITEN UND IHRE ZUSAMMENFASSUNGENKAPITEL 2 ENHETER OCH GRUPPERING AV ENHETER
Jede Zusammenfassung besteht aus fünf Tabellen (siehe unten).Varje sammanfattning ska bestå av fem tabeller enligt nedanstående.
Format der Zusammenfassung des Abschlussberichts über die StudieFormat för sammanfattning av slutrapporten
Die Zusammenfassung des Basisprospekts kann folgende Angaben enthalten:Sammanfattningen av grundprospektet får innehålla följande information:
Die Zusammenfassung sollte eigenständiger Bestandteil des Prospekts sein.En sammanfattning bör utgöra en fristående del av prospektet.
die [betreffende] Zusammenfassung als Prospekteinleitung verstanden werden sollte,att [denna] sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet,