"Zolltarif" auf Schwedisch


Deutsch
Schwedisch
Zolltariftulltaxa

Beispieltexte mit "Zolltarif"

Gemeinsamer ZolltarifGemensamma tulltaxan
TEIL III — ANHÄNGE ZUM ZOLLTARIFDEL 3 – TAXEBILAGOR
Die zu entrichtenden Einfuhr- und Ausfuhrabgaben stützen sich auf den Gemeinsamen Zolltarif.Import- och exporttullar som ska betalas ska grunda sig på Gemensamma tulltaxan.
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarifom ändring av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
Gemeinsamer Zolltarif und ÜberwachungGemensamma tulltaxan och övervakning
Der Gemeinsame Zolltarif umfasst alles folgenden Elemente:Gemensamma tulltaxan ska omfatta allt följande:
Gemeinsamer Zolltarif und zolltarifliche Einreihung von WarenGemensamma tulltaxan och varors klassificering enligt tulltaxan
Beim normalen Verfahren waren sowohl der normale Zolltarif als auch der Antidumpingzoll zu zahlen.Enligt det normala tullförfarandet skulle både vanlig tull och antidumpningstull betalas.
Das Zolltarifschema, das sich aus der Anwendung dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen Zolltarif übernommen.Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av den här förordningen skall införlivas i Gemensamma tulltaxan.
Daher sollte der im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzte autonome Zollsatz auf die Höhe des vertragsmäßigen Zollsatzes angehoben werden.De autonoma tullsatser som fastställs i Gemensamma tulltaxan bör därför höjas till nivån för den konventionella tullsatsen.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Zolltarifschematullnomenklatur
gemeinsame Zolltarifpolitikgemensam tullpolitik
Aufgliederung des Zolltarifsspecificering av tulltaxenummer
ZOLLTARIFLICHE ABGABENBEGÜNSTIGUNG AUFGRUND DER BESCHAFFENHEIT EINER WAREGYNNSAM BEHANDLING I TULLHÄNSEENDE SOM EN FÖLJD AV VARORS BESKAFFENHET
Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
Dies führte zu einem komplexen zolltariflichen Einreihungssystem.Detta ledde till ett komplicerat avgifts- och klassificeringssystem.
über die Gültigkeit einer bestimmten verbindlichen Zolltarifauskunftom ett visst bindande klassificeringsbeskeds giltighet
Gemäß der Klassifikation der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs.Enligt klassificeringen i Gemensamma tulltaxan.
F. Zolltarifliche Abgabenbegünstigung aufgrund der Beschaffenheit einer WareF. Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet
Anpassungen des Schemas des Gemeinsamen Zolltarifs für landwirtschaftliche ErzeugnisseAnpassning till Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter
sonstige zolltarifliche Maßnahmen nach landwirtschaftlichen, gewerblichen oder sonstigen Unionsvorschriften.Andra tulltaxebestämmelser som anges i jordbrukslagstiftning, handelslagstiftning eller annan unionslagstiftning.