"Wertpapier" auf Schwedisch


Wertpapiervärdepapper


Beispieltexte mit "Wertpapier"

Gesamtbetrag für ein Wertpapier.Totalt belopp för ett värdepapper.
Ein Code, der ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.En kod som unikt identifierar ett värdepapper.
Land/Länder, in dem/denen das Wertpapier öffentlich angeboten wird.Land eller länder där erbjudandet till allmänheten görs
Angabe des aktuellsten Nettoinventarwerts pro Wertpapier (falls anwendbar).Uppgift om det senaste nettovärdet på tillgångarna per värdepapper (om tillämpligt).
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Name der Person/des Unternehmens, die/das das Wertpapier zum Verkauf anbietet.Namn på den person som erbjuder att sälja värdepapperen.
Die gemeldeten Daten beinhalten für jedes Wertpapier den Buchwert in der Bilanz undDen information som rapporteras inkluderar det bokförda värdet för varje enskilt värdepapper i balansräkningen.
Preis pro Wertpapier oder Derivatekontrakt ohne Provisionen und (sofern relevant) Stückzinsen.Pris per värdepapper eller derivatkontrakt exklusive kommission och (i tillämpliga fall) upplupen ränta.
Stückzahl eines Wertpapiers oder aggregierter Nominalwert, sofern das Wertpapier in Beträgen anstatt in Einheiten gehandelt wird.Antal enheter som ett värdepapper har, eller aggregerat nominellt belopp om värdepapperet handlas med i belopp snarare än enheter.

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Wertpapierkursvärdepapperskurs
Wertpapierbörsefondbörs
Emission von Wertpapierenemission av värdepapper
Währung der Wertpapieremission.Uppgift om i vilken valuta värdepapperen är denominerade.
Preisneubewertung von WertpapierenPrisförändringar av värdepapper
Gesetzliche Zahlungsmittel, Wertpapiere;Lagliga betalningsmedel och värdepapper.
Lombardkredite und WertpapierpensionsgeschäfteVärdepapperslån och återköpsavtal (repor)
Wertpapierfirmen, die sämtliche nachstehenden Bedingungen erfüllen:Värdepappersföretag som uppfyller samtliga följande villkor, nämligen sådana
Wertpapiere werden in der Forderungsklasse Mengengeschäft nicht anerkannt.Värdepapper får inte hänföras till klassen hushållsexponeringar.
Wertpapiere emittierende Unternehmen außer Finanzinstituten und VersicherungsunternehmenFöretagsemittent som inte betraktas som finansinstitut eller försäkringsföretag
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Wertpapiere emittierende Unternehmen, die nicht als Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen betrachtet werden.Företagsemittent som inte betraktas som finansinstitut eller försäkringsföretag.
Wertpapierhändler, finanzielle Kapitalgesellschaften, die Kredite gewähren, und spezielle finanzielle KapitalgesellschaftenVärdepappershandlare, finansiella bolag med utlåningsverksamhet samt specialiserade finansiella bolag
Wertpapiere, die kraft nationaler Rechtsvorschriften uneingeschränkt und unwiderruflich durch einen OECD-Mitgliedstaat garantiert werden.Värdepapper avseende skuldebrev som ovillkorligen och oåterkalleligen garanteras, på grundval av nationell lagstiftning, av en stat som är medlem av OECD.
eine Beschreibung der Wertpapiere,En beskrivning av värdepapperen.
Bestände an nicht handelbaren WertpapierenInnehav av icke-överlåtbara värdepapper
Erforderliche Daten über einzelne WertpapiereBegärda uppgifter avseende värdepapper för värdepapper
Prüfungen der Wertpapier- und KassenbeständeKontroller av säkerheter och kontanter
Finanzinstituten und Wertpapierfirmen eingeräumte Kreditlinien.Faciliteter som ställts ut till finansiella institut och värdepappersföretag.
Rückkaufvereinbarungen und Wertpapierleihe – Substitutionsrecht.Återköpsavtal och värdepapperslån – rätt till substitut.
Finanzinstitute, einschließlich Kreditinstituten und WertpapierfirmenFinansinstitut, inlusive kreditinstitut och värdepappersföretag