"Verbraucher" auf Schwedisch


Deutsch

Schwedisch Übersetzung

Verbraucherkonsument

Beispieltexte mit "Verbraucher"

Verbraucher (insbesondere die jungen Verbraucher zwischen 18 und 40 Jahren) und deren Verbände,Konsumenter (i synnerhet unga, i åldern 18–40 år) och konsumentorganisationer
Verbraucher sind wichtige Akteure im Binnenmarkt und sollten daher in dessen Mittelpunkt stehen.Konsumenterna är viktiga aktörer på den inre marknaden och bör därför stå i centrum för denna.
Verbraucher tätigen immer häufiger Einkäufe online und immer mehr Unternehmer verkaufen online.Konsumenterna handlar i allt större utsträckning online och allt fler näringsidkare säljer online.
Verbraucher sollten sowohl während des Vertragsverhältnisses als auch im vorvertraglichen Stadium Informationen über den Sollzinssatz erhalten.Konsumenterna bör också upplysas om krediträntan både under avtalstiden och i skedet innan avtal ingås.
Interessen der Händler und VerbraucherAnvändarnas och konsumenternas intressen
C/6 b) Direktverkäufe an die VerbraucherC/6 b Direkt försäljning till konsumenter
Interesse der Einzelhändler und VerbraucherÅterförsäljarnas och konsumenternas intresse
Offenlegung und Prüfung der Angaben über VerbraucherRapportering och kontroll av information om konsumenter
Bei der Steuer handelt es sich um eine Abgabe für VerbraucherSkatten är en beskattning av kunderna
Verpflichtung zur unentgeltlichen Bereitstellung von Informationen für die VerbraucherSkyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla konsumenterna information
Vorbereitung und Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Unterrichtung der Verbraucher.Förberedelse och genomförande av åtgärder för kommunikation och konsumentupplysning.
die Verbraucher nicht irregeführt werden;Konsumenterna vilseleds inte.
von Unternehmern gegen Verbraucher eingeleitete Verfahren;förfaranden som inleds av en näringsidkare mot en konsument,
Dieser Link muss für Verbraucher leicht zugänglich sein.Denna länk ska vara lätt tillgänglig för konsumenterna.
die Exposition der Verbraucher durch die Nahrungsaufnahme.“Konsumenternas exponering via kosten.”
gegebenenfalls den vom Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag,I tillämpliga fall det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten.
Auf die Exposition der Verbraucher durch die Nahrungsaufnahme;Konsumenternas exponering.
die Verbraucher angemessen an dem entstehenden Gewinn beteiligt,tillförsäkrar konsumenterna en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås,

Weitere Deutsch-Schwedisch Übersetzungen

Verbraucherverhaltenkonsumentbeteende
Verbraucherkreditkonsumentkredit
Verbrauchernachfragekonsumentefterfrågan
Verbraucherinformationkonsumentinformation
Verbraucherpreiskonsumentpris
Verbraucherabgabe auf Fetteskatt på oljor och fetter
Verbraucherbelange und Qualitätskontrolle;Konsumentfrågor och kvalitetskontroll.
Interesse der Endverwender/VerbraucherSlutanvändarnas/konsumenternas intresse
Motivation des Verbraucherskonsumentmotivation
Verbraucherrechte und Schutz personenbezogener DatenKonsumenträttigheter och skydd av personuppgifter
Verbrauchern Kreditverträge vorstellt oder anbietet,presenterar eller erbjuder kreditavtal till konsumenter,
Verbraucherorganisationen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Autoren und andere Schöpfer sollten angemessen vertreten sein.Konsumentorganisationer, små och medelstora företag, upphovsmän och andra kreatörer ska vara väl företrädda.
Verbraucherschutzbestimmungen, Rechtsvorschriften über das Bankgeheimnis oder andere Rechtsvorschriften den Austausch von Kundendaten untersagen.Lagstiftning om konsumentskydd, banksekretess eller annan lagstiftning förbjuder utbyte av uppgifter om kunderna.
Netz der europäischen VerbraucherzentrenNätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter
den Verbraucherinteressen Rechnung tragen;beaktar konsumenternas intressen,
Titel 17: Gesundheit und VerbraucherschutzAvdelning 17: Hälsa och konsumentskydd
den Pflanzenmetabolismus und die Verbraucherexposition;Växtmetabolism och konsumenternas exponering.
Unterstützung der Tätigkeit von Verbraucherverbänden,stöd till konsumentrepresentanters verksamhet,
Erfassung und Klassifizierung von Verbraucherbeschwerden;insamling och klassificering av klagomål från konsumenter,
Programm für „informierte und kompetente VerbraucherProgram för användarupplysning och ökad användarmakt